Home

Jordartskarta sgu

Du använder en föråldrad webbläsare. Uppgradera din webbläsare för att visa kartan Detaljerad jordartskarta för svensk åkermark Nu finns en detaljerad jordartskarta med en upplösning på 50x50 meter som visar halterna av lera, silt och sand i matjorden. Denna digitala åkermarkskarta omfattar all jordbruksmark i södra Sverige, upp till och med Hälsingland och har tagits fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i samarbete med SGU Kartvisaren Jordarter 1:200 000 Västernorrland ger en mycket översiktlig bild av jordartsförhållandena inom de delar av Västernorrlands län där SGU saknar mer detaljerad jordartsinformation. Jordarter 1:750 000 Mittnorde

I. Anders Månsson 013 - 23 37 12. Volym från magasinet [m3]: K*= 1 Varaktighet Återkomsttid (år) min 2 10 20 30 50 100 10 21 21 21 21 21 21 20 41 41 41 41 41 4 View In: ArcGIS JavaScript ArcGIS Online map viewer ArcGIS Earth ArcMap ArcGIS Pro View Footprint In: ArcGIS Online map viewer Service Description: Jordartskartan visar jordarternas utbredning i eller nära markytan samt förekomsten av block i markytan. Jordarterna indelas efter bildningsätt och kornstorlekssammansättning. Ytliga jordlager med en mäktighet som understiger en halv till en. Medgivande behövs från SGU för varje form av mångfaldigande eller återgivande av denna karta. Detta innefattar inte bara kopiering utan även digitalisering eller överföring till annat medium. ISSN 1652-8336 ISBN 978-91-7403-218-5 Referens till kartan: Ransed, G., Lokrantz, H. & Pile, O., 2013: Jordartskartan 15 Jordartskartan visar jordarternas utbredning i eller nära markytan samt förekomsten av block i markytan. Jordarterna indelas efter bildningsätt och kornstorlekssammansättning. Ytliga jordlager med en mäktighet som understiger en halv till en meter samt jordlager på djupet redovisas i vissa fall

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi är den myndighet i Sverige som har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. Läs mer. Tel: 018-17 90 00 . E-post: sgu@sgu.se. Översikt sgu.se Foto: Elisabeth Magnusson, SGU. Våra data i visnings­tjänster (WMS) Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer Provtagningen utförd av SGU Provtagningen utförd av NSG Nedlagd gruva med viss guldhalt Skärpning eller mineralisering på guld 0 10 20 30 40 50 km Skala 1:1 250 000 Relativ guldhalt i moränens finfraktio

SGU i serie K. Jordartskartorna som redovisas i serie K har karterats i varierande skala beroende på till läget i förhållande till någon punkt som är angiven på den tryckta jordartskartan (t. ex. 200 m NV om xx kyrka). De prover som tagits under 2000-talet har i de flesta fall koordinatsatts i fält med GPS,. Kontakt: kundservice@sgu.se PRODUKT: JORDARTER 1:25 000-1:100 000 Kort information om produkten Jordartskartan visar jordarternas utbredning i eller nära markytan samt förekomsten av block i markytan. Jordarterna indelas efter bildningsätt och kornstorlekssammansättning. Ytliga jordlager med en mäktighe med SGUs jordartskarta • Sandhalten gick någorlunda att prediktera • Svårt med mullhalt • Stor intresse från flera håll: SGU, SMHI, Jordbruksverket, Länsstyrelser m fl • Heterogena områden - hur påverkas felet av heterogeniteten • Stratifiering - separata modeller för olika jordartklasse Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor

Jordartskarta 1:25 000 1:50 000 visar information ur det SGU anger som databasprodukten Jordarter 1:25 000 1:100 000 . I denna produkt ingår jordartskartor framställda med olika metoder och anpassade för olika presentationsskalor. Kortfattad information om karterings SGU:s jordartskarta Till skillnad från kartorna ovan, framtagna för Markinventeringens ägoslagsklass - skogsmark, baseras SGU:s jordartskartor på alla marktyper. De har även en annan indelning av jordarterna, bland annat framgår isälvssedimenten 2.5.1. Utdrag ur SGUs jordartskarta Kartan visar utbredningen av jordarter i eller nära markytan. Informationen är anpassad för visning i skala 1:50 000, vilket innebär att minsta ytorna som finns representerade har en diameter på 50m i naturen. Lägesnoggrannheten är vanligtvis bättre än 50 meter. Generaliseringar förekommer Geologiska kartor visar jordarternas eller bergarternas fördelning på landytan. Äldre svenska kartor är ofta en kombination av jordarts- och berggrundskarta, medan man på modernare kartor har skiljt dessa åt. En jordartskarta visar således olika lösa jordarter, såsom morän, isälvsgrus, glaciallera, gyttja eller torv, samt berg i dagen

Vi använder en mängd dataunderlag från andra aktörer såsom Lantmäteriet, SGU, MSB, Trafikverket, Länsstyrelsen och kommuner. SGI är en informationspliktig myndighet enligt INSPIRE-direktivet / Miljödataförordningen. SGI är med i Geodatasamverkan sedan 2011. Delar av vårt karterings- och analysarbete resulterar i WMS datatjänster ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token: Home > services > Externa_data > Jordartskarta_SGU (MapServer) > info: Help | API Referenc

Sveriges geologiska undersökning, SGU, är en svensk förvaltningsmyndighet som grundades 1858 och har ansvar för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering. Myndigheten förvaltar även tidigare beredskapsanläggningar för förvaring av drivmedel (före detta Statens oljelager) och ska tillhandahålla geovetenskaplig information och sprida kunskap om geologi, geofysik. Kartgenerator - SGU

I samarbete med SGU har vi tagit fram en kartvisningstjänst som vi kallar Kustsårbarhetsindex, KSI. Kustsårbarhetsindex bygger på vilka förutsättningar som finns längs kusten och som kan påverka stranderosion, vilka krafter som verkar mot kusten och vilka samhällsvärden som är hotade. I dagsläget täcker verktyget in Skånes. Width: 400 Height: 400 Extent: . XMin: 83953.91424804393 YMin: 6202550.836308061 XMax: 124355.87005195554 YMax: 6242952.792111972 Spatial Reference: 3008 (3008.

En geologisk karta är en tolkning av geo inom ett område. Svenska geologiska kartor produceras av bland andra Sveriges geologiska undersökning.Det finns olika typer av geologiska och geovetenskapliga kartor. Geologiska kartor är ofta färgglada, och har en legend där de individuella färgerna förklaras Jordartskarta 1:25 000-1:50 000 visar information ur det SGU anger som databasprodukten Jordarter 1:25 000-1:100 000. I denna produkt ingår jordartskartor framställda med olika metoder och anpassade för olika presentationsskalor. Kortfattad information om karterings SGU kommer fortsätta att ha fokus på vattenförsörjningen och särskilt utsatta områden. exempelvis jordartskarta om det är relevant för hur informationen ska användas, förklarade Calle Hjerne. 60 kartor varje månad. Inte minst kommer mängden tillgänglig data att öka markant

SGUs Kartvisare - SGU - Star

Beskrivning till jordartskartan 5G Oskarshamn NV - SGU. 02.11.2020 by faxiNo Comments on Beskrivning till jordartskartan 5G Oskarshamn NV - SGU. Beskrivning till jordartskartan 23I Mal Jordart är ett begrepp som används när man vill uttrycka jordens innehåll av sönderdelat berg, exempelvis morän, lera, rester av organismer exempelvis torv, dy eller kemiska utfällningar exempelvis kalkgyttja.. Jordarter med stor mängd sönderdelat berg indelas efter kornstorlek i olika klasser Om man jämför med SGU;s jordartskarta så ser man att området innehåller rejält med isälvssediment. Med tanke på att småländska höglandet en gång var högre än mt everest så blir det en hyfsad volym att vaska igenom Sen skall det ju oxå finnas guld som på något sätt avsatts i berget om jordlagerförhållandena hämtades från SGU:s jordartskarta, som fanns tillgänglig i digitalform för Sundsvallsområdet. Informationen från jordartskartan, som redovisar jordförhållandena ca 0,5 m under markytan, bearbetades så att även jordlagerförhållan-dena på större djup kunde beaktas Jordartskarta för jordbruksmark - jämförelsestudie mellan olika metoder för interpolation av mätpunkter samt testning av deras betydelse för PLC-beräkningar Faruk Djodjic, SLU, med SGU:s lokala karta som styrande för avgränsningar mellan olika jordartsgrupper

Detaljerad jordartskarta för svensk åkermark - SGU

 1. Jordartskarta (SGU) och jorddjuarta (SGU) samt geotekniska underskningar, dr sdan info funnits att tillg, har anvnts som underlag fr bedmningen av srbarheten. Den digitala informationen har lags upp som olika skikt i en GIS-applikation fr hydrogeologiska bedmningar och avvganden
 2. framställde SGU en heltäckande jordartskarta med förenklad jordartsindelning där den mest högstupp-lösta informationen prioriterades baserat på tillgängligt underlag. I underlaget ingick följande kartor (Jakob Nisell, personligt meddelande): A kartering 1:50 00
 3. Bilaga 8 Jordartskarta SGU Bilaga 9 Samrådsredogörelse Akronymer VGU Vägar och gators utformning är Trafikverkets regelverk där det finns SGU Sveriges Geologiska Undersökning . Vägplan samrådshandling, val av lokaliseringsalternativ 2017-09-15 E20 Götene - Mariesta
 4. Kartor över Sverige. Upptäck lokala företag, sök efter vänner och familj samt kolla tomtgränser, historiska flygfoton, cykelvägar m.m
 5. SGU jordartskarta 22. Fördjupad översiktsplan för Söderköping stad Antagandehandling Bilaga 2 Kartor och illustrationer 3 KARTBILAGA FÖP SÖDERKÖPING STAD Det du håller i din hand är kartbilagan till Fördjupad Översiktsplan (FÖP) för Söderköping stad
 6. kombination med luftburen mätning av gammastrålning samt SGU:s jordartskartor (mer information om karteringsförfarande hittas här (på på tabell för markegenskaper samt en jordartskarta (för en viss jordart). Manual för CKB:s jordartshjälp för MACRO-DB 12(20) Tabellförklarin
 7. SGU:s kartgenerator. Gå in på kartgeneratorn som SGU (Sverige geologiska undersökning) tagit fram. I rullisten väljer du tema Jordarter och väljer även karta Jordartskarta 1:25 000-1:100 000. CKB jordartshjälp. Som stöd i din rådgivning är det bra att jämföra gårdens markprovtagningar med informationen i CKB jordartshjälp

SGU's jordartskarta redovisar att planområdet till största del består av glacial lera med fyllning. Recipient för planområdet är vattenförekomsten Bällstaån. Enligt miljökvalitetsnormerna klassas ekologisk status för ån som otillfredsställande och kemisk status som ej god på grund av för höga halter av kvicksilver, polybromerad Jordartskarta SGU. Bilagan tillhör PM Geoteknik, daterad 2019-04-08. Jordartskarta 1:25 000 1:50 000 visar jordarternas utbredning i eller nära markytan samt förekomsten av block i markytan. Ytliga jordlager med en mäktighet som understiger en halv till en meter redovisas i vissa fall

Jordkartvisare - SGU

• OGC / ISO standard för webbaserade kartor 2000 version 1.0.0 WMS - Web Map Service 2001 version 1.1.0 2002 version 1.1.1 2004 version 1.3.0 - (ISO 19128 Figur 2 Utdrag ur Jordartskarta, SGU (www.sgu.se) 2016-11-14 4.1.2 Byggnadsteknik Generellt innebär planerad utformning av ombyggnationen och de geotekniska förutsättningarna att behovet av geotekniska förstärkningsåtgärder bedöms som litet. Väg 562 ligger mestadels kvar i befintligt läge och med prognostisera LIBRIS titelinformation: Jordartskartan. [Kartografiskt material] = Map of the quaternary deposits Gotland, södra delen / den geologiska karteringen har utförts 2000-2002 av Esko Daniel, Anders G. Lindén och Magnus Persson Enligt SGU:s jordartskarta utgörs jordlagren vid den planerade GC-tunneln av lerig morän, se Bild 6. Från ca 90 m sydost om väg 204 utgörs jordlagren av sandig morän som i mer låglänta områden överlagras av glacial lera och silt. Ca 250 m norr om väg 204 finns ett stråk med postglacial finsand i sydväst-nordostlig riktning. Ca 150

©Lantmäteriverket. Ärende nr MS2011/02599, ©SGU Path: P:\1218\1240647\000\15 Arbetsmtrl_ritn\Bilder\Jordartskarta_A3.mxd BILAGA 1 TECKENFÖRKLARING Kärrtorv Gyttja Svämsediment, ler--silt Svämsediment, sand Flygsand Postglacial grovsilt-finsan SJÄLVSERVICE Gå till Geoskolans kartapplikation Uppgift. Syftet med den här uppgiften är att du ska med källmaterial och kartapplikationens hjälp ta reda på och förstå hur rullstensåsar bildats samt resonerar kring vilken betydelse åsarna har för människor och samhället

Jordartskarta, SGU WSP har genomfört geotekniska undersökningar inför upprättande av detaljplan. Det undersökta området består av morän i markytan i det högre liggande delen av området. I den norra lägre delen av fastigheten (myrmark) är moränen täckt av torv Jordartskarta (SGU) Figur 4. Jorddjuarta (SGU) Markteknisk undersökningsrapport 2018-09-03 Projektnummer 133250 Sigma Civil AB www.sigmacivil.se RAPPORT-48494 Version 1.0 7(10) 4 Styrande dokument De styrande dokumenten och standarderna för de olika delmomenten; planerings- oc • Jordartskarta, SGU • Vatteninformationssystem Sverige (VISS) • Svenskt Vatten P104, P105, P110 2.2 GÄLLANDE PLANER Området ingår i gällande detaljplan Vaksala kyrkby 1975-05-06. Byggnaden är där benämnd som område för allmänt ändamål med mark som inte får bebyggas runt om, så kallad prickmark Jordartskarta SGU (besökt 2020-05) Jorddjuarta SGU (besökt 2020-05) 2.2 Dagvattenstrategi Dagvattenpolicys antagna av kommunfullmäktige i samtliga NSVA-kommuner säger att dagvatten vid ny- och ombyggnation ska hanteras enligt följande principer:. Figur 3 Jordartskarta (SGU). Aktuellt område inringat. Röd färg innebär berg och gul innebär lera. 4.2 Befintliga ledningar I Vinjegatan går en kombinerad ledning för dagvatten- och spillvatten (K300, betong) från 1950. Ledningen ligger parallellt med en vattenledning (100, Gråjärn) också från 1950 samt en stadsgasledning

Enligt SGU:s jordartskarta (SGU 2019) består området främst av lera och silt samt inom områdets västra del av glacial finlera. Marken inom området är plan med en nivå motsvarande cirka +2.0 meter över havet. Dock förekommer en upphöjning av ytan intill byggnaden belägen i öst där nivån inmätts till mella En jordartskarta (SGU); En grundkarta. Sida 4 av 19 4. Huddinge kommuns dagvattenstrategi Föreslagen dagvattenhantering för aktuellt utredningsområde är i enlighet med gällande dagvattenstrategi för Huddinge kommun. I detta kapitel sammanfattas relevanta delar av denn Övergripande jordarter enligt SGU:s jordartskarta redovisas i Figur 3. I områden med sandig morän bedöms möjligheter för infiltration finnas, medan lera är tätare och därför har sämre infiltrationsegenskaper. I planområde består marken av sandig morän och glaciallera med stenblock. Figur 3

(PDF) Grundvattenmodellering och föroreningstransport av

Jordartskarta, aktuellt planområde är markerat med svart (SGU:s kartvisare 2019). Ljusblå = morän, rött = berg i dagen, gulmönstrat = postglacial finsand, brunbeige = kärrtorv. Området är överlag relativt blockrikt Jordartskarta från SGUs karttjänst (www.sgu.se) med det aktuella objektet inringat. Fältundersökningar Provtagningspunkter Fältundersökningarna enligt provtagningsplan utfördes den 15 maj 2017, omfattande sex punkter för jordprovtagning (pkt 1701-1706) och en punkt för grundvattenprovtagnin Enligt SGU:s jordartskarta (bilaga 1) består jorden i området av ett tunt lager morän/fyllning vilande berg. Bedömningen vid platsbesöket 2016-05-04 stämmer väl överens med dessa förhållanden. Ytblock och berg i dagen förekommer ställvis inom det aktuella området. Marken under gräsmattan tros vara fyllningsmaterial morän Jordartskarta SGU . 3. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN Planområdets geografiska läge Planområdet ligger i Barkarby strax öster om E18 vid trafikplats Jakobsberg. Det ligger mellan Enköpingsvägen, flyginfarten och Herrestavägen och är således en del av Barkarby handelsplatsområde Bilaga 1 SGU Jordartskarta Bilaga 2 Laboratorieresultat geoteknik, störd provtagning Bilaga 3 Utvärderade CPT-sonderingar RITNINGAR G101 Geoteknisk Planritning G201-202 Geotekniska Profiler G301-302 Geotekniska Tvärsektioner. Stri Uppdragsnr: 105 37 14 Version: 1.

Enligt SGU:s jordartskarta (SGU, 2018a) för programområdet utgörs de ytliga naturliga marklagren inom större delen av området av glacial silt. I den västra delen av programområdet finns glacial lera och i den sydvästra delen glacial sand. Tidigare har gjutsand påträffats på fastigheten Mariesjö 11 oc Enligt SGU:s jordartskarta består lagerföljden av berg i dagen, sand och finsand. Figur 5. Figur 5. Jordartskartan SGU. Topografin varierar och hela området sluttar ner mot sydväst. Höjdskillnaden mellan Delbanco 1 som ligger på en bergstopp (med tydliga inslag av berg-i-dagen) ner till järnvägen är stor Enligt jordartskarta från SGU består marken i utredningsområdet av glacial lera i norr och sandig morän i söder (Figur 3). Lera har relativt låg genom - släpplighet för vatten, medan morän är något mer genomsläpplig. Området där morän förekommer är därför mer lämpligt för infiltration. 2.1 Riktlinjer för dagvattenhanterin

Externa_data/Jordartskarta_SGU (MapServer

 1. ventering, Sweco 2016 -09 07 MUR/Geo tillhörande denna vägpla
 2. SGU Jordartskarta SGU Grundvattenkarta SGU Grundvattenkapacitetkarta SGU Brunnskarta 3.1 Geologi Mellan E22 och gamla riksvägen sträcker sig vid den planerade trafikplatsen Slussporten ett område med berg i dagen, se figur 2. Enligt SGU utgörs bergsryggen av gnejsgranit med brantstående foliation i nordväst-sydöst
 3. Enligt SGU:s jordartskarta består marken inom planområdet av sandig morän, urberg samt inslag av mossetorv och kärrtorv. Det finns ingen känd risk för skred eller ras inom området. Herrljunga är lågriskområde för radon. Inom området har det inte drivits någon verksamhet som kunnat förorsaka markföroreningar
 4. Enligt SGU:s jordartskarta består marken inom undersökningsområdet till största delen av glacial lera. Det förekommer även sandig morän och urberg (figur 3). Enligt SGU:s grundvattenkarta finns inget identifierat grundvattenmagasin i jordlagren i området. Genomsläppligheten bedöms vara låg till medelhög
 5. • Jordartskarta och jorddjuarta framtagna med SGU:s kartgenerator. • Jönköpings kommuns plan för dagvattenhantering (Jönköpings kommun, 2009) • Jönköpings kommuns riktlinjer för utsläpp av förorenat vatten vid efterbehandling av förorenade områden och andra tillfälliga verksamheter (erhållet från beställare 2020-03-03

Jordarter 1:25 000-1:100 000 (visningstjänst) - SGU

 1. Under 2015 färdigställer SLU i samarbete med SGU den nya Digitala Åkermarkskartan, en detaljerad karta över matjordens textur med i stort sett nationell täckning. Den här nya informationen sänker tröskeln för att börja med precisionsodling och gör det möjligt att sätta in miljöåtgärder där de gör störst nytta. Kartans noggrannhet varierar mellan olika områden, bl a beroende.
 2. Jordartskarta, SGU 3 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Jordartskarta från SGU redovisar att aktuellt område består av lera och berg. Leran har en karaktär av gyttja och berget har ett tunt lager av morän. Figur 1. Jordartskarta över aktuellt område, SGU Sannolikt består jorden av 2-8 m lera som ligger på friktionsjord på berg
 3. Eva Wendelin, SGU. Geologi för ett hållbart samhälle Verktyg för riskbedömning av påverkan på grundvatten • SGUs sårbarhetskarta • Jordartskarta Jorddjupsmodell Jordartskarta GV-förekomst Uttagskapacitet i berg Antaganden: gv-nivå, avsänkning, S y Magasineringsförmåga (mm
 4. jordartskarta SGU K Jordartens erosionskänslighet (t/ha) Åkermark: digitala åkermarkskartan Söderström och Piiki, 2016 Övrig mark: SGU:s jordartskarta SGU C Effekten av vegetationstäcket PLC 6 Ejhed et al. ,2016 19.
 5. Nödvändiga grunddata i Geokalkyl Utöver planeringsområde med byggnader, hårdgjorda ytor och grönytor, så måste jordartskartan (grundlagret) från SGU och höjddata (lämpligen från Lantmäteriets NH Nationell Höjdmodell) finnas. Detta framgår av metodbeskrivningen.. I nuläget (juni 2016) kan man inte ladda ner SGU jordartskartan 1:25.000-1:100.000 (vilket är den produkt som.

SGU - Star

 1. Jordartskarta Källa: Sveriges geologiska undersökning (SGU) Genomsläpplighet i mark Källa: Sveriges geologiska undersökning (SGU) Förutsättningar för skred.
 2. Nationell Arkivdatabas. Karta/ritning - Skånska cement AB. Huvudkontorets arkiv. Förvaras: Landsarkivet i Lun
 3. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har producerat kartor och rumslig information om geologi och kvartärgeologi sedan 1858. SGU har gett ut en rad olika kartserier och senare digitala data. Den mest spridda är troligen jordartskartan Serie Ae, som är resultatet av en mycket noggrann fältinventering där landets jordtäcke beskrivs
 4. Enligt SGU:s jordartskarta (SGU, 2019a) består området främst av postglacial lera, berg och morän, se Figur 4. Jorddjupet upattas till 0-5 meter enligt SGU:s jorddjuarta (SGU, 2019b). Markytorna utgörs till största delen av naturmark med undantag för vägar och gång- och cykelvägar som är asfalterade
 5. Jordartskartan 46 Katrineholm SO, SGU (1982). Berggrundskartan 123 Katrineholm SO, SGU(1979). Ämtefalls naturreservat 10 Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Områdets barrblandskog, hällmarkstallskog och asprika bergbranter liksom vattenmiljöer i form a
 6. 1. SGUs tjänster Eva Jirner, SGU eva.jirner@sgu.se 2. SGU har mycket information som kan vara till nytta i planeringen 3. Databaser All information som SGU samlar in genom undersökningar, kartläggning etc. lagras i databaser 4
 7. Enligt Sveriges Geologiska undersökningars (SGU) jordartskarta består största delarna av undersökningsområdet av morän på berg, sandig morän, Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2020-02-04, Dnr 2013-11692 glacial lera och postglacial sand. Jordartskartan redovisas i figur 2

SGU:s jordartskarta. T.h. SGU:s berggrundskarta. 4.3 Jordlagerförhållanden Jorddjupen i dalgångens centrala del uppgår, i utförda undersökningspunkter, till 10 - 20 m, men lokalt kan större jordmäktigheter förekomma. Den lerjord som ligger över grundvattennivån är av torrskorpekaraktär, dvs Manual för CKB:s jordartshjälp för MACRO-DB 11(20) Jordartshjälpen även för större område, för de som vill få en helhetsbild av området, men vi kan inte garantera läsbarhet på kartorna

Våra data i visnings­tjänster (WMS) - SGU

 1. Jordartskarta från SGU, hämtad 2018 -04 15. Ledningsunderlag från ledningskollen.se. Modellfiler o Skogstorp centrum_0314 daterad 2018-03-14 o VA_Karta_Södra Skogstorp daterad 2018-05-03 . Uppdrag nr. 18U0399 Sida 2 (7) Bjerking A
 2. Æ Jordartskarta SGU Æ Grundkarta i DWG-format Æ Höjdkarta i DWG-format . 6 | 10253565 • Hedensbyn industrifastighet utredning ny tomt Æ Ledningsunderlag från ledningskollen. 4 STYRANDE DOKUMENT Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga
 3. Jordartskarta SGU 3. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN Planområdets geografiska läge Planområdet ligger i Barkarby strax öster om E18 vid trafikplats Jakobsberg. Det ligger mellan Enköpingsvägen, flyginfarten och Herrestavägen och är således en del av Barkarby handelsplatsområde

Jordartskarta SGU via www.sgu.se Ledningsunderlag via www.ledningskollen.se samt VAKIN En grundkarta tillhandahållen av Umeå kommun daterad 2018-08-24 En skiss på situationsplan tillhandahållen av Umeå kommun daterad 2018-08-30 4 STYRANDE DOKUMENT Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga SGU ±eriges Geol'*i.s.a Ciutersökning Lera-finmo Grovmo-grus Isålvssediment Morån Lerig morän, moränlera Kalt berg/tunt jordtäcke Aetfnarr *Alfta ssela N. Oel/en bellen dvi 50km ndagvtigs Wnrnun valls Söderhamns kommun amrånge mwun vanåkers näš s F Kilae Sandvike Skala 000000 Jordartskarta över Gävleborgs län i skal nordsydlig sträckning. SGU har karterat att denna grundvattenförande sand- och grusförekomst även går in under lerjordlaget inom detaljplaneområdet, se blå linje i Figur 4. Magasinets avgränsning motsvarar också grundvattenförekomsten Västerhaninge-Tungelsta med vattenförvaltningen EU-CD ID: SE655636-162994 vilket gör att det fö Jordartskarta (SGU, 2019). I samband med byggnation av befintlig förskola gjordes 1988 geotekniska undersökningar i norra delen av Algusered 1:290. Marklagren beskrivs som 0,3-0,5 m matjordslager alternativt grusyta. Där under ligger grå, relativt fast sandig lera, som väl överens med SGU:s jordartskarta, och visar på ett sammanhängande lager av finsediment med ställvisa inslag av grövre sediment. Finsedimenten har av SGU karterats som silt medan de vid den arkeologiska undersökningen bedömdes som lera. Figur 6. Jordarter inom detaljplaneområde baserat på observationer i schaktgropar utförda

Borrprogrammet planerades utifrån SGU´s jordartskarta samt undersökningar utförda i närheten av det nu intressanta området. Väl på plats konstaterades jorddjupen vara mer ringa samt jordmaterialet vara grövre än förväntat. En del sonderingsmetoder är därför utbytta. SWECO Civil AB Geoteknik, Stockhol Jordartskarta SGU 2019 Jorddjuarta SGU 2019 2.2 Dagvattenpolicy Strängnäs kommun En dagvattenpolicy har tagits fram för att få en samsyn inom kommunen för riktlinjer, principer och ansvarsfördelning gällande dagvattenhantering. Policyns övergripande mål är att hitta sätt att minska dagvattenvolymen och påverkan på miljön

Jordarter - SG

Jordart Externwebben - SL

ItemInfo - platsen.helsingborg.s

Enligt SGU's jordartskarta för aktuellt planområde består höjden av berg i dagen (röd) som omges av morän (blå) medan de lägre partierna som angränsar till sjön består av lera (gul). ÖSTERÅKERS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING 6(21). Marken består enligt SGU:s jordartskarta av urberg, sandig morän och glacial silt (SGU:s kartvisaren). Befintliga marknivåer varierar mellan ca +2,2 m och +28,1 m (enligt framtagen höjdmodell) och djupet till berggrunden varierar mellan 0-10 meter (enligt SGU:s geokartan) Jordartskarta, SGU 2017-03-06 Kartmaterial, DIKA, Norrköping kommun Höjddata från luftburen laserscanning, Norrköping kommun, erhållen 2017-03-14 Telefonkontakt med Kenneth Nilsson, ordförande i Horkens förening 2.3 Koordinat och höjdsyste

Geologiska kartor - Naturhistoriska riksmusee

Jordartskarta (SGU). Planområde inringat. Bild 2. Markens genomsläpplighet (SGU). Planområde inringat. 5(13) Bild 3. Dikningsföretag (tjockare heldragna blå linjer) med båtnadsområde (skuggat område). Planområde inringat. Bild 4. Grundvattennivå. Planområde inringat Utdrag ur SGU:s jordartskarta (SGU, 2017) som visar på lerig morän, delvis glacial lera samt fyllning inom aktuellt område. Novisen 2, Vadstena kommun PM - Geoteknik 180911 6 (9) Jorden består överst av. Jordartskarta, SGU (2018-09-28) Förorenad mark Det finns inga uppgifter om att planområdet använts på sådant sätt att markföroreningar kan förväntas. Planområdet består till största delen av jungfrulig mark. Radon Radonhalten i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål samt Jorddjup och jordartskartan (SGU) Situationsplan 2017-01-23 för Eneby torg (erhållet från beställaren) 2.2 Platsbesök Vid platsbesöket den 7 juni 2016 undersöktes topografin och avrinningsförhållandena översiktligt inom utredningsområdet. Figur 2-1 visar fotografier från utredningsområdet frå

Kartor och GIS - SG

SGUs tjänster, Eva JirnerNya jordartsdata finns tillgängliga
 • Allgemeine zeitung uelzen kontakt.
 • Skf ab.
 • Överlåta bostadsrätt vid skilsmässa.
 • Svt play leonard cohen.
 • Vanliga maträtter i kina.
 • Margarita drink recept.
 • Hög sjukfrånvaro uppsägning.
 • Zhenzi återförsäljare.
 • Marconihallen istider.
 • Sockerkaka med kokosolja.
 • Klädsel konfirmation kille.
 • Egoinas podd.
 • Once upon a time imdb.
 • Lika inför lagen.
 • Låg puls vid förkylning.
 • Citronens ph värde.
 • Total commander.
 • Einkommensschere österreich 2017.
 • House of commons svenska.
 • Jätte.
 • Tips inför högskoleprovet flashback.
 • Eds symtom checklista.
 • Korona effekt.
 • House of night del 2.
 • Vorteile verein.
 • Axel pileby pojkvän.
 • Conor mcgregor.
 • Public holidays 2018.
 • Barbour ashby vest.
 • Rocket power characters.
 • Skåp under handfat.
 • The encounter 2016.
 • Barnfotografering linköping.
 • Bildverarbeitung objekte zählen.
 • Ken ikonen.
 • Public holidays 2018.
 • London 23 february 2018.
 • Van eyck trolovningen.
 • Teknikträning fotboll barn.
 • Youtube steuern.
 • Guldägget vinnare 2017.