Home

Riktlinjer sociala medier kommun

Sociala medier, riktlinjer - Haninge Kommun

De flesta kommuner och regioner finns i sociala medier. SKR har därför tagit fram en juridisk vägledning som stöttar dem i arbetet Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund. Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation och relationsskapande. Det är viktigt att anpassa tonen till det forum man rör sig i. Läs mer om tonalitet i sociala medier

Läs kommunens riktlinjer för sociala medier (PDF, 59 KB) Dataskyddsförordningen (GDPR) Ibland behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig. Läs om hur vi behandlar personuppgifter enligt GDPR. Kommunens verksamheter i sociala medier. Många av kommunens olika verksamheter är också aktiva i sociala medier Handbok för sociala medier. Denna handbok är främst avsedd för medarbetare i Varbergs kommun men är öppen för vem som helst att ta del av. Den innehåller råd, praktiska tips och riktlinjer för arbete i sociala medier TöREBODA KOMMUN Riktlinjer för sociala medier Datum 2015-11-26 Bilaga 1 Aktivitetsplan sociala medier Fyll i en aktivitetsplan för varje konto som du ansvarar för att administrera i sociala medier. För omvärldsbevakning behövs ingen aktivitetsplan. 1. Skriv vilket socialt medium det gäller: (exempel: Facebook, Twitter, Youtube) 2. Skriv. Riktlinjer för sociala medier. I Hässleholms kommun finns det riktlinjer för hur vi arbetar med sociala medier. (pdf, 81 kB) Sociala medier är ett verktyg för kommunens verksamheter att informera, föra dialog och omvärldsbevaka. Det finns också skyldigheter för den som ansvarar för kontot

Riktlinje -Användning av sociala medier Sida 3(17) Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer 2016-08-18 ATVKS 2016-00327 003 Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 · Postadress: Box 206, 597 25 Åtvidaberg · Tel: 0120-830 00 · Fax: 0120-352 29 · E-post kommun@atvidaberg.s Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 7 mars 2012, § 41 . Detta dokument är tänkt att i första hand läsas som webbsida eller digital pdf. Kursiverad text blir länkar på webbsidor och i pdf. Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun 2012-02-20. Sociala medier ska ses som en integrerad del av den övergripande kommunikationen och används vid tillfällen där det är lämpligt utifrån syfte, målgrupp och budskap. Sociala medier är i första hand en plats för dialog, kommunikation, konversation och relationsskapande. De spelar också en viktig roll vid samhällsstörningar Riktlinjer för sociala medier.pdf. Riktlinjer för tillgänglighetsbidrag 2020.pdf. Riktlinjer för utmanarrätt i Österåkers kommun.pdf. Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring.pdf. Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun.pdf Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten När sociala medier används som en kommunikationsplattform av anställda i tjänsten, d v s när Tibro kommun är avsändare, är det viktigt att följa de laga

Riktlinjerna för användning av sociala medier gäller endast medier där det är möjligt att kommunicera, föra en dialog. Inom all kommunikation ska det vara tydligt att Kalix kommun är avsändare. Inom sociala medier betyder det att kommunens logotyp bör finnas med kommunen läggs ut. Sociala medier är öppna för alla. Därför är det viktigt att Pajala kommun har tydliga regler, riktlinjer och ett mål om vad som gäller för kommunens deltagande i sociala medier med Pajala kommun som avsändare. 2. Inledning: Detta dokument beskriver riktlinjer för verksamheter och anställda inom Pajal Nacka kommun. VERCITY. YouTube. Nacka kommun. Även många skolor och fritidsgårdar har egna sociala kanaler, de kan du hitta på respektive skolas och fritidsgårds sida. Nacka kommuns övergripande konton sköts av kommunikationsenheten. Har du frågor eller vill nå ut i sociala medier kan du kontakta kommunikation@nacka.se Riktlinje 3 (13) 1 Inledning Idag förväntas kommuner vara närvarande där medborgarna är, även i sociala medier. Även inom kommunen finns ett behov av att finnas i de sociala medierna fö

Riktlinjer sociala medier Nacka kommun

Information om regler och riktlinjer för sociala medier

För kommunens anställda finns också interna sidor. Kalix kommun är också medaktör på flera andra webbplatser och inom sociala medier. Verksamheten styrs av Riktlinjer för användning av sociala medier inom Kalix kommun. Facebook . Kalix kommun - en Facebooksida för allmän kommunal information Varbergs kommun har därför som linje att inte publicera fotografens namn för bildanvändning i egna kanaler, såsom webb, trycksaker etc. Oftast är det kommunikatörer eller motsvarande som har fotografering som en naturlig del i sin tjänst, och dessa vidtalas och lämnas möjlighet att efterge sin ideella rätt vad det gäller namnpublicering, till arbetsgivaren Strategi och riktlinjer för sociala medier i Strängnäs kommun Fastställda av kommunchefen den 1 februari 2011 efter hantering i förvaltningens ledningsgrupp. Omfattning Strängnäs kommuns strategi och riktlinjer för sociala medier gäller alla kommunens verksamheter, utom de kommunala bolagen. Vad är sociala medier

Sociala medier ska inte användas för sekretessbelagda uppgifter. För kommunikation kring ärenden som berör sektretessbelagda uppgifter hänvisar vi till andra kontaktvägar. För frågor ring Servicecenter 019-21 10 00 För mer information om Örebro kommuns användande av sociala medier, se dokument i slutet av denna sida Varför sociala medier? Dessa riktlinjer skall följas av de enheter och verksamheter som väljer att delta i sociala medier. Genom att finnas på sociala medier kan kommunen bidra med samhällsinformation till en bredare målgrupp och informationen blir mer tillgänglig för medborgarna. Sociala medier sk Exempel på sociala medier är bloggar, chattar, Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, LinkedIn, Youtube m.fl. Även traditionella webbplatser med kommentarsfunktioner omfattas av begreppet. Kommunens närvaro i sociala medier . Kommunen har ett antal officiella sidor/konton på sociala medier exempelvis Facebook, Instagram RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER Bakgrund Sociala medier är ett samlingsnamn för digitala interaktiva medier som gör det möjligt för användare att både ta del av, skapa och dela innehåll. Det handlar främst om kommunikation, konversation och relationsskapande. Syftet med att använda sociala medier är att informera, kommunicer

Användandet av sociala medier i Gislaveds kommun ska ses som en kanal för kommunikation. Riktlinjerna ska fungera som ett stöd och hjälp för kommunala verk-samheter i användandet av sociala medier, och har tagits fram för att vi inom vår organisation ska kunna använda sociala medier på ett positivt och effektivt sätt Riktlinjer för närvaro i sociala medier Vimmerby kommun 4/4 svarar på ett inlägg från en person, att uppge ditt namn och din titel. Det ger en tydligare och mindre anonym bild av oss som organisation. Privat användning av sociala medier i tjänsten Det ingår inte i arbetsuppgifterna att använda sociala medier för privat bruk. Däremo Riktlinjer - Användning av sociala medier Syftet med att använda sociala medier i Smedjebackens kommun är bland annat att nå nya grupper, skapa förtroende och nya relationer samt att marknadsföra kommunen. Riktlinjerna för sociala medier ska följas för att vi inom Smedjebackens kommun ska uppträda och hantera inlägg oc Riktlinjerna för sociala medier är ett led i att implementera policyn och syftar till att Eskilstuna kommun ska använda sociala medier på ett lämpligt och lagenligt sätt. Riktlinjerna bygger på rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting, Datainspektionen samt E-delegationen Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier n Version 1.0, 2010-12-30 2 föRoRd Förord I maj 2010 fick E-delegationen i uppdrag1 av regeringen att ta fram riktlinjer för hur statliga myndigheter bör använda sociala medier. Nästan varannan svensk myndighet använder idag sociala medier

Många sociala medier har kommentarsmöjligheter. Om inte särskilda skäl finns, bör dessa inte stängas av på externs webbplats tillhörig Ystads kommun. Sociala medier är till sin karaktär inte i första hand kanaler för envägskommunikation utan för samspel och meningsutbyte människor emellan Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier Medarbetare i Rättviks kommun Antaget i kommunstyrelsen 2010-09-14 § 164 Punkt 4 reviderad i kommunstyrelsen 2011-04-12 § 77 Riktlinjer för sociala medier Dessa riktlinjer för sociala medier klargör hur Rättviks kommun ska använda sociala medier och vilka inom förvaltningen som ska arbeta med dem. 1 I vårt arbete med sociala medier följer vi de riktlinjer som har tagits fram av Sveriges kommuner och landsting, E-delegationen och Datainspektionen. Det här händer i Västerås. Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern JÖNKÖPINGS KOMMUN │ Tfn 036-10 50 00 (vxl) Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för användande av sociala medier inom utbildningsförvalt-ningen Bun/2016:78 005 BAKGRUND Fenomenet sociala medier har ungefär trettio år på nacken i Sverige. Som startpunk Denna riktlinje ska ses som ett komplement till Norrköpings kommuns kommunikationsriktliner. Riktlinjen tar upp hur verksamheter i Norrköpings kommun ska förhålla sig till sociala medier och hur de kan och ska använda dessa för kommunikation med medborgare. Riktlinj sociala medier, hur det valda mediet fungerar och glöm inte att kommunicera ett tydligt syfte. Skapa rätt form av sida För att följare av kommunens olika sidor ska kunna vara privata är det viktigt att man skapar rät

Riktlinjer för Mörbylånga kommuns medverkan i sociala medier Sociala medier är ett samlingsnamn för platser och tjänster på nätet som gör det möjligt för människor att ingå i nätverk, skapa eget innehåll, interagera och kommunicera med varandra. I sociala medier kan kommunen skapa dialog med medborgarna. De sociala Kommunikation inom Norrköpings kommun (pdf, 1.6 MB) Användning av sociala medier (pdf, 68.5 kB) Personaltidningen Strömvirveln (pdf, 109.7 kB) Skrivhandledning (pdf, 717.2 kB) Språkliga riktlinjer (pdf, 82.9 kB) Synpunktshantering (pdf, 104.9 kB) Styrande dokument (pdf, 350.6 kB) Telefonanvändning (pdf, 12.4 kB) E-post och. Riktlinje för sociala medier i Kristianstads kommun Antagen av Kommunstyrelsen, 2018-10-24 Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar om att bygga relationer och ha en dialog med våra olika målgrupper. Sociala medier är en av flera kommunikationskanaler där kommunen har. Dessa riktlinjer omfattar alla inom arbetsplatsen Nordmalings kommun. Sociala medier kan användas av kommunen, förvaltningar, enskilda tjänstemän eller förtroendevalda. Riktlinjerna ska fungera som ett stöd till de som arbetar med sociala medier inom sin yrkesroll i kommunen

Besök Arboga kommuns digitala fotoarkiv hemifrån - Arboga

I Ystads kommun har Kommunstyrelsen reglerat under vilka förutsättningar sociala medier som representerar kommunen kan användas i dokumentet Ystads kommuns riktlinjer för sociala medier. För tjänstemän gäller att start av ett konto i sociala medier i tjänsten ska förankras hos närmsta chef och prövas efter en ansökan till kommunens e-strategigrupp kring användandet av sociala medier. När en kommun använder sociala medier finns andra regler och lagar att följa jämfört med om du använder det som privatperson. Kommunens ansvar omfattar både de uppgifter som vi publicerar själva och det som andra personer publicerar på våra konton. Därför är det mycket viktigt at Riktlinjer som gäller för kommunens sociala medier. Här följer riktlinjer/regler för Ludvika kommuns olika sociala mediekanaler. Inlägg och kommentarer får inte innehålla: förtal, personliga angrepp, förolämpningar, hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier; olovliga våldsskildringar eller pornograf Vi gillar sociala medier och vill gärna att våra anställda och kunder är aktiva på alla tänkbara plattformar. Samtidigt finns det några saker vi vill att du följer med utgångspunkt i svensk lagstiftning och vår värdegrund. Här får du en sammanfattning av policyn, vill du ha hela policyn kan du mejla Soraya H. Contreras som är ansvarig för Humanas närvaro i sociala medier Laholms kommun använder sig av flera sociala medier, till exempel Facebook, bloggar och Youtube. Genom de sociala medierna får Laholms kommun fler kanaler för att nå medborgarna och andra som är intresserade av vår verksamhet - oberoende av tid och plats

Sociala medier är ett samlingsnamn för internetbaserade tjänster som används för att dela innehåll, föra dialog och kommunicera. Varför vi använder sociala medier. Töreboda kommun använder sociala medier för att det ger oss en möjlighet till dialog och kommunikation som inte är möjlig via annat media Haninge kommun närvarar i sociala medier för att prova nya sätt att möta medborgarna via de medier som de använder. Via sociala medier finns möjlighet för dig att kommunicera med kommunen och andra medborgare - lämna synpunkter, åsikter, tips med mera De sociala medier som används i dagsläget är Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin och Youtube. Lycksele kommun har riktlinjer kring det externa informationsarbetet att förhålla sig till. Facebook. Lyckseles platsvarumärke (samt kommun) på Facebook. Ungdomssamordnaren på Facebook. Fritidsgården Loftet på Facebook. HR-enheten på Faceboo

Tänk på att endast adressen till sidan du skickar synpunkten från syns i meddelandet, så var noga med att skicka från rätt sida. Vi inte kan besvara meddelanden som kommer härifrån så har du frågor är det bättre att du ringer eller skickar ett mail Kommunfullmäktiges riktlinjer styr hur verksamhet ska bedrivas och är alltid kommunövergripande. Verksamhet. Riktlinje för Halmstads kommuns styrnin För att kunna leda kommunens verksamheter i önskad riktning upprättas styrdokument på olika nivåer i organisationen. Exempel på riktlinjer kan vara Riktlinjer för användande av sociala medier. Beslutas av kommunchef, förvaltningschef eller ledningsgruppen. Att skriva texter i jobbet (2018-10-01).pdf Riktlinjerna för sociala medier ska följas för att viinom Smedjebackens kommun ska uppträda och hantera inlägg ochkommentarer på ett professionellt och gemensamt sätt. Riktlinjer na föranvändning av sociala medier gäller endast medier där det är möjligt att kommun icera, att föra en dialog.Bedömning av om, vem och vilka som ska använda sociala medier itjänsteutövningen sker.

Sociala medier - SK

Malmö stads riktlinjer för sociala medier - Handbok i

Sociala medier - Uppsala kommun

 1. Tyresö kommun / 2015-09-09 3 (6) Riktlinjer för användning av sociala medier Sociala medier, liksom kommunens övriga officiella kanaler, hanteras i enlighet med vår kommunikationspolicy, offentlighetsprincipen och bestämmelser om arkivering. Kommunikationsenheten har ett samordnande ansvar för kommunens närvaro i sociala medier
 2. Riktlinjer och råd- eller hur du använder sociala medier. Riktlinjer och råd för sociala medier i Östhammars kommun PDF, 1,8MB - 28 september 2015 Organisation Kommunledningsförvaltning Publicerad 28 september 2015 Senast uppdaterad 28 september 2015 Typ Riktlinjer. Kontakt.
 3. Sociala medier riktlinjer 2010-11-30 /Ronny Svensson, ronny.svensson@orust.se, tel 33 41 98 2 Innehåll Sociala medier ett komplement i vår planerade kommunikation 3 Kommunens oficiella webbplats 3 Planerad kommunikation 3 Roller och ansvar 3 Förhållningssätt 4 Mät och utvärdera 5 Hantering av inlägg och kommentarer

sociala medier och mobiltelefoni MÅL Gränsen för vad som är privat och vad som rör arbetet flyter lätt ihop när man använder sociala medier. Målet med riktlinjerna är att samtliga medarbetare ska känna sig trygga och känna till socialnämndens Kils kommun kan komma att straffas för sekretessbrott enligt 20 kap. 3 C:\Users\erhe1202\Documents\sociala medier\Riktlinjer+för+användning+av+so ciala+media.doc Antaget av KS 2011-04-05, § 99 Riktlinjer för användning av sociala media Riktlinjerna för sociala medier ska följas för att vi inom Ludvika kommun ska uppträda och hantera inlägg och kommentarer på ett på ett profession-ellt och gemensamt sätt Malmö stads riktlinjer för sociala medier. SKL's riktlinjer för närvaro i sociala medier. Datainspektionen om personuppgifter i sociala medier. Förvaltningsspecifika riktlinjer. Vissa förvaltningar inom Malmö stad har kompletterat Malmö stads övergripande riktlinjer och handbok för sociala medier med egna rutiner eller riktlinjer Kristianstads kommun deltar på sociala medier för att med bilder, film och text berätta vad som händer i vår kommun och för att stimulera dialogen med medborgarna. Facebook. Flickr. Linkedin. Instagram. Twitter. You Tube. Inlägg på de sociala medier där Kristianstads kommun är aktiva är allmän handling och blir tillgängliga för andra Här finns Klippans kommun i sociala medier. E-tjänster En e-tjänst erbjuder dig möjlighet att via kommunens hemsida stegvis fylla i de uppgifter som behövs för en viss typ av tjänst, till exempel en ansökan

Handbok sociala medier Varbergs kommun

Kommunala bolagen i sociala medier. Borlänges kommunkoncern består av Borlänge kommun och helägda och delägda bolag och kommunförbund. Borlänge Energi. Borlänge Energi har hand om värme, el, vatten och stadsnät, avfall och avlopp samt och stadsmiljö. Facebook Instagram. Maserhalle Information, råd och riktlinjer om Coronaviruset covid-19. Hoppa till innehåll Hoppa till meny. Sök Följ kommunens arbete via sociala medier. Policy för sociala medier (pdf, 497.3 kB) Senast uppdaterad: 14 oktober 2020. Hjälpte.

Sociala medier - Hässleholms kommun

Riktlinjer för sociala medier för Eskilstuna kommun.pdf. Strategi för en sammanhållen och attraktiv skyltning.pdf. Varumärkesplattform för varumärket Eskilstuna.pdf. En plan är ett styrande dokument som ska visa en färdriktning genom att innehålla konkreta mål och riktlinjer Sociala medier kombinerar teknologi och social interaktion. Användarna skapar innehållet. Kommunens regler och policydokument gäller naturligtvis även för sociala medier. Det vill säga; sociala medier får endast användas då man behöver det som stöd i sitt tjänsteutövande och då endast utifrån uppdraget Vi använder sociala medier på olika sätt. Vårt syfte är att bygga relationer, informera och kommunicera med dig som medborgare och andra som berörs av och intresserar sig för det som händer i vår kommun Riktlinjer Borlänge kommuns digitala infartstavlor Kommunen har många olika typer av planer och styrdokument. Här hittar du kommunens regler och riktlinjer, policyer och program. Sociala medier. Besök oss på Facebook. Besök oss på Instagram. Besök oss på LinkedIn

Sociala medier Flera av Vindelns kommuns verksamheter är aktiva på sociala medier. Facebook Vindelns kommun Hällnäs bibliotek Tvärålunds bibliotek Vindelns kommunbibliotek Vindelns kommuns simhall Vindelns kommuns ungdomsverksamhet Vindelälvens Naturcentrum Retrå resursverksamhet Vän i Vindeln Youtube Vindelns kommun Riktlinjer för sociala medier Vindelns kommuns riktlinjer för. Riktlinjer för kommunikation är ett dokument som visar Eslövs kommuns anställdas gemensamma syn på informations- och kommunikationsfrågor. Den innehåller de övergripande riktlinjer som personalen följer i sitt dagliga arbete. Riktlinjerna uttrycker hur vi vill att kommunikationen ska fungera, tydliggör vad som ska prägla Eslövs kommuns kommunikation externt och internt samt vilka.

Sociala medier, policy - Startsid

som stöd då kommuner och myndigheter tar fram sina egna riktlinjer för användning av sociala medier. Vi har valt att använda begreppet kommun genomgående, men självklart kan underlaget användas också av andra offentligrättsliga organisationer. Dokumentet baserar sig på material so Social hållbarhet - program. Programmet för social hållbarhet uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort inklusive koncernen Västerås stad. Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för alla invånare i Västerås att leva i ett socialt hållbart samhälle Anställd » Policy/riktlinjer » Visar 20 av 22 artiklar | Sida 1 av 2 Inköp och upphandling Hultsfreds kommun ingår i en gemensam inköpscentral tillsammans med fe

Riktlinjer - Österåkers kommun

Här hittar du kommunens styrdokument. Ett förhållningsdokument anger hur ett arbete ska genomföras, exempelvis i en riktlinje. Dokumentet ska hjälpa till att styra beteenden och ange normer för verksamheten. Ronneby i media. 2020-10-29 Lång förskolekö i Ronneby. Sedan dess har Sveriges kommuner och Landsting kommit ut med rekommendationer för hur kommuner och landsting ska handskas med social medier. Nu finns det riktlinjer och råd för hur man ska göra om man vill starta en Facebook-grupp - Ja, riktlinjer och råd för sociala medier finns utlagda på hemsidan Riktlinjer för serveringstillstånd och detaljhandel med öl klass II samt avgifter för ansökan och tillsyn.pdf. Policy och rutiner sociala medier Munkedals kommun.pdf. IT och telefoni. Informationssäkerhetspolicy 2007-12-19.pdf. IT-plan.pdf. Riktlinjer för telefoni Munkedals kommun 2012-03-26.pdf

Riktlinjer för sociala medier inom Kalix kommun

Sociala medier ger oss möjlighet att marknadsföra Aktiespararna, att bygga vårt varumärke och att engagera oss i olika kontakter och kommunikation. Syftet med denna policy är att alla anställda ska få riktlinjer så att vi kan använda sociala medier på ett positivt sätt Riktlinjer för situationsplan. Situationsplanen ska vara upprättad på en ny primärkarta, primärkarta med egenskapsgräns, förenklad nybyggnadskarta eller nybyggnadskarta. Befintliga byggnader och nybyggnader eller tillbyggnader ska redovisas Täby kommun i sociala medier Riktlinjer godkännande och rätt till bidrag för enskild huvudman som bedriver fristående förskola och pedagogisk omsorg.pdf: 221.3 kB 2019-09-17 10.23 Rutiner för att främja närvaro.pdf: 691.9 kB 2019 Kommunen i sociala medier. Följ kommunen i sociala medier.

Riktlinjer Sociala Medier - start

Policyer och riktlinjer för kommunens verksamheter. Här presenteras olika dokument som styr kommunens verksamheter. Dokumenten ligger till grund för hur kommunen ska skötas och agera i olika lägen. Sociala medier Anslagstavla Translate page Use Google to. Kontakt. Hedemora kommun Box 201, 776 28 Hedemora Telefon: 0225-340 00 E-post:kommun@hedemora.se Organisationsnummer: 212000-225

Sparreholms förskola - enskild - Flens kommunElevhälsans medicinska insatser - Hofors kommunFlintvägen - Arboga kommunMöten, handlingar och protokoll - Arboga kommunRiksidrottsgymnasium brottning - Arboga kommunSjöbo - Borås Stad

För media; Information om coronaviruset; Kommunalförbund; Kommunens organisation; Kommunfakta; Kvalitetsarbete; Lediga jobb; Nyckeltal Gullspångs kommun (PSI-data) Politik och delaktighet; Samarbetskommuner; Självservice, e-tjänster och blanketter; Sociala medier; Styrdokument och riktlinjer; Synpunkter, förslag och klagomål. Sociala medier, webb, intranät 0490-25 45 23 sara.nordling@vastervik.se. Kontakta Västerviks kommun. Under fredagen kom nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten om hur skolor, förskolor och föräldrar ska agera när barn är sjuka under coronapandemin Kommunfullmäktige fastställer kommunens mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Alla ändringar och eventuella avvikelser från målen eller riktlinjerna skall godkännas av kommunfullmäktige. 3.2 Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har det löpande ansvaret för uppsikten över kommunkoncernens samlade verksamhet och ekonomi Däremot har de riktlinjer för medarbetarna att förhålla sig till, men dessa dokument finns enbart att ta del av internt inom kommunen. Trots detta använder samtliga kommuner sig av sociala medier flitigt. Place, publisher, year, edition, pages 2014. , 52 p. Keyword [sv] sociala medier, kommun, riktlinjer National Categor

 • Hjälpmedelsmässa 2018.
 • Tennis live stream free online.
 • Fahrradrahmen muffen.
 • Egal tyska.
 • Apple tv blinkar 3 gånger.
 • Solsidan karlstad meny.
 • Core whey protein bästa smak.
 • Lantarbetare.
 • Haarlem nederländerna evenemang.
 • Acsi eurocamping.
 • Bilhandlare kristianstad begagnat.
 • Egot och jaget.
 • Bedas gubbe.
 • Brandmeister selfcare.
 • Agil projektledning pdf.
 • Italiensk hälsning.
 • Garmin forerunner laddare.
 • Hur mycket växer skägg på en vecka.
 • Fyrverkeri lovdata.
 • Psykisk ohälsa barn och ungdom.
 • Roliga gruppnamn tjejer.
 • Booking.com telefon.
 • Ausgefallene save the date karten.
 • Microsoft teams ladda ner.
 • Kattunge jamar på natten.
 • Läran om ormar.
 • Brudgum klädsel.
 • Pm synonym.
 • Bruce springsteen konsert sverige 2018.
 • Folkomröstning grundlagen.
 • Tredje söndagen i advent.
 • Floby kåpa pris.
 • Johnossi pustervik.
 • Ryttarens grund i mental träning.
 • California airport love lyrics.
 • Bh under genomskinlig blus.
 • Svetsare utbildning.
 • Hifi demoex.
 • Dodge viper models.
 • Goliath grouper eats shark.
 • Målvakt fotboll.