Home

Handlingsplan mall skola

Målet med handlingsplanen är att planera för barnets behov. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utefter sina egna behov och förutsättningar (Lpfö18, Skolverket, sid 6. Mall riskbedömning och handlingsplan - arbetsmiljörond kontorsmiljö (Word-dokument, 277 kB) Mall arbetsmiljökartläggning (Word-dokument, 49 kB) Mall mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (PowerPoint-presentation, 242 kB) Mallar skyddsronder samt checklista för organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA Egen mall för handlingsplan. Utse någon som ansvarar för att dokumentera. Testa gärna tekniken innan aktiviteten genomförs i grupp. Den som ska leda aktiviteten bör gå igenom innehållet innan aktiviteten genomförs och bekanta sig med alla steg. Kom ihåg att informera de som på något vis berörs av de åtgärder som genomförs

Mallar, checklistor & länkar Nacka kommu

 1. Handlingsplanen är en skriftlig försäkran på vilket stöd barnet är i behov av samt en beskrivning av de insatser som ska göras. Åtgärderna i handlingsplanen ska vara både kortsiktiga och långsiktiga och relateras till förskolans läroplan. Det ska anges vilka barnets behov är och hur behoven ska tillgodoses. Det är viktigt att.
 2. Det finns en handlingsplan för hur vi arbetar med barn i behov av särskilt stöd eller elever i behov av särskilt stöd. Hultsfreds kommuns ambition inom förskolan är att åtgärder för barn med behov av särskilt stöd, påbörjas inom tre månader från det problemet uppmärksammats
 3. Mall handlingsplan En handlingsplans syfte är att ett företag skall kunna nå olika mål, det kan vara fråga om både kortsiktiga och långsiktiga mål. Handlingsplanen styr delar av den verksamhet som företaget bedriver och är kan vara ett bra sätt att tydliggöra de mål ett företag arbeta mot
 4. Handlingsplan. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning - förskola Author: Catrin Tufvesson/Lena Hammar/SPSM Subject: Handlingsplanen är ett material för alla förskolor. Med stöd av detta material kan du göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn

Sammanställ i en handlingsplan, ge medarbetarna en mall för handlingsplan som stöd. 7. Redovisning av handlingsplaner i storgruppen. 8. Avrunda, summera och förklara nästa steg. 9. Nästa steg: Dokumentera. Skicka ut, helst inom en vecka. Delge ej närvarande . Följ upp och utvärdera vid nästa möt Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar. För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller särskilt stöd. Här hittar du information om regelverket kring extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram I Vara kommun är varje skola ansvarig för sin egen handlingsplan vid hot och våld, men de använder den övergripande planen som mall. Övergripande handlingsplan vid hot och våld Om ni önskar begära ut en specifik handlingsplan vid hot och våld rekommenderas därför att ni tar kontakt med respektive förskolechef/rektor på den enhet ni är intresserad av

Mall för lokala handlingsplaner Mål (vad som skall göras) Åtgärder för att nå målet (hur) Ansvarig person för genomförandet (vem) Slutdatum för genomförandet (när) Hur uppföljning sker Utbildningen ska öka kunskap om jämställdhet, främja arbetet För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till organisationsfrågor. Behöver du en handlingsplan för utflykter? Mallar för vardagsloggar och reflektionsprotokoll? Närvarolistor för personalen? Det är bara att ladda ned. Scheman för barnens vistelsetider är ett annat exempel på vad som finns att tillgå här Här hittar du de bästa mallarna rörande handlingsplan, det har varit 4 044 personer som har varit intresserade av dessa mallar innan dig. Mallarna sorteras i relevansordning enligt Googles algoritmer Barn och elever i alla skolformer har rätt till en trygg och säker miljö. Arbetet med säkerhet och krisberedskap blir framgångsrikt när det sker systematiskt och är en del av den ordinarie verksamheten

Det ska finnas en beskrivning av vilket arbete som planeras och vilka rutiner som gäller. Planen ska beskriva hur barn medverkar i det främjande och förebyggande arbetet. Planen ska vara känd hos alla på förskolan och hos barnens vårdnadshavare HANDLINGSPLAN Förskola - Skola . vid arbete med barn och unga i komplexa lärandesituationer Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Lgr 11. INNEHÅL En handlingsplan för din kompetensinventering är bra att göra oavsett om du söker dig vidare till en annan arbetsplats eller utvecklas i din nuvarande tjänst. Här får du tips på hur du gör den

Ta fram en handlingsplan - OSA-kolle

handlingsplaner, som har utformats i olika kommuner. Det är bra för alla parter om det finns ett systematiskt sätt för att hantera skolfrånvaro både på skol- och kommunnivå. En handlingsplan för hur skolan, familjen och andra i kommunen som jobbar med ungdomar och skolfrånvar Handlingsplan som pedagogiskt verktyg i förskolan - ur ett specialpedagogiskt perspektiv ( Actionplan as a pedagogical tool in pre-school - from a special education perspective). Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, visar sig framför allt när pedagoger ska göras delaktiga och när svårigheter ska identifieras Handlingsplan. När ni har gått igenom den kunskapshöjande delen av handledningen har ni den grund som behövs för att ta fram eller uppdatera en handlingsplan vid misstanke om brott mot barn. Med hjälp av en genomarbetad handlingsplan kan ni skapa trygghet i arbetsgruppen vid en anmälningssituation

Skola Elev Plan - Ett kartläggningsmaterial bestående av en elevdel, en föräldradel och en skoldel. Ringar in svårigheter och möjligheter för elever som har en svår skolsituation. Mynnar ut i en handlingsplan. Ny omarbetad version. Lotten Grape, www.flickaningenser.com har försett Elevdelen ur SEP med bildstöd från In Print 3 en beskrivning av; utvecklingsområden, konsekvensbedömning, vad som ska göras, hur det ska genomföras, när och vem som ansvarar för åtgärderna utförs, förväntad effekt och utfall. Mall handlingsplan för arbetsmiljö och lika villkor. LiU:s handlingsplan för arbetsmiljö 2017-201 På denna sida samlar vi de handlingsplaner som gäller för Domsjöskolan. KRISPLAN. Krisplan. LIKABEHANDLINGSPLAN. Likabehandlingsplan. HOT OCH VÅLD. Handlingsplan mot hot och våld. ÖVRIGT. Ordningsregler Domsjöskola Hur skulle den här sidan kunna bli bättre? E-postadress (om du önskar återkoppling) Synpunkter Synpunkter är obligatoriskt. Startsida / Förskola & utbildning / Gymnasieskola med flera verksamheter - mall / Gymnasieskolan / Handlingsplaner skolans namn . Handlingsplaner. Hjälpte informationen på den här sidan dig

Om skolan / Handlingsplaner; Handlingsplaner. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019-2020 (PDF, 219 KB) Kortversion av planen mot diskriminering och kränkande behandling 2019-2020 (PDF, 590 KB) Elevhälsoplan 2017-2018 (PDF, 848 KB) Olycksfall_handlingsplan (PDF, 13 KB HANDLINGSPLAN Det är viktigt att vi är förbereda för traumatiska kriser som orsakas av plötsliga, oväntade och ovanligt svåra och intensiva händelser. För oss innebär kris: dödsfall, svår sjukdom, allvarlig olycka, brand, bombhot, våld och hot eller annan allvarlig händelse som berör barn- och eller personalgruppen Skapande skola handlingsplan 2019/2020 Handlingsplan för Skapande skola Bakgrund The International School of the Gothenburg Region (ISGR) är en International Baccalaureate (IB)-skola för årskurserna 0-12. Skolan är uppdelad på två campus: Guldheden (årskurs 0-5) och Götaberg (årskurs 6-12)

Handlingsplan övergången förskola-skola Enskede-Årsta-Vantör 2014 stockholm.se . Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Information Sida 1 (3) 2014-08-04 förskoleledningen utarbetat en ny årsplan och mallar för Slakthusplan 4 Box 81, 121 22 Johanneshov Telefon 08 508 20 147 Växel 08 508 14 000 Fax 08 508 14 444 inger.lempke@. begränsningar. Kartläggningen ska alltid ska göras i samråd med förskolechef och vårdnadshavare. Hela den pedagogiska kartläggningen, eller en sammanfattning av den, kan sedan användas som underlag vid ev upprättande av handlingsplan. Ni kan skriva för hand eller använda er av den datoranpassade blanketten Handlingsplanen för hållbarhetsarbetet kan med fördel integreras i affärsplan, budget eller liknande, för att integrera hållbarhetsarbetet med det övriga arbetet. Mall för att ta fram handlingsplan INDIVIDUELL HANDLINGSPLAN . Planen ska göras tillsammans med medarbetare som får lågt utfall vid lönerevisionen. Löne- och utvecklingssamtal ligger till grund för handlingsplanen som görs i samband med lönerevision. Syftet med planen är tydliggöra för medarbetaren vad som krävs för en förbättrad löneutveckling HANDLINGSPLAN FÖR KULTUR I SKOLAN - ETT LÖFTE OM KULTUR I FÖRSKOLEKLASS OCH SKOLA . Sidan 2 av 9 BARNKONVENTIONEN ARTIKEL 31 2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet a

I den här aktiviteten får ni hjälp att skapa en handlingsplan för redan identifierade utvecklingsområden. Steg för steg kommer ni att tydliggöra planens innehåll över vad ni vill uppnå, när och hur allt ska genomföras och hur det ska följas upp Handlingsplanen ska vara känd hos alla medarbetare, chefer och politiker. Denna handlingsplan utgår från Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 där kränkande särbehandling definieras som handlingar som riktas mo Strategier och handlingsplaner är inte någ raformella styrinstrument. För att styrningen ska bli giltig måste regeringen i särskild ordning besluta om till exempel uppdrag till myndigheter eller kommittéer. Begreppen strategi och handlingsplan saknar formell status, det vill säga tvingar - inte reg Kontakt. Växel och reception har öppet: Måndag-torsdag 08.00-16.30 Fredag 08.00-15.00 Lunchstängt 12.00-12.45 Telefon: 0415-37 80 00 Mejl: kommunen@horby.se Besöksadress: Ringsjövägen 4 Postadress: Hörby kommun 242 80 Hörby Organisationsnummer: 212000-110

Handlingsplan barn/elever i behov av särskilt stöd och

Mall handlingsplan - StartaEgetInfo

Arbetar som skolkurator vid en fristående gymnasieskola. Bakgrund: Har upprättat en handlingsplan med en elev och dennes vårdnadshavare. Eleven har vårdkontakt gällande ett hjärtfel som man bedömt som mindre allvarligt och att det kanske växer bort. Uppföljning planerad om ca 4 månader inom vården. Dock så har eleven tidigare åkt ambulans till sjukhuset då hjärtklappning och. Risker som bedömts ska hanteras men inte åtgärdas direkt ska dokumenteras.Dokumentet kallas för handlingsplan och ska visa. vilka åtgärder som ska utföras; när de ska vara genomförda; vem som ansvarar för att det blir gjort (Hellberg & Tägtström, (red:er), 2014, sid. 71) Handlingsplanen ska dokumenteras skriftligt. Respektive chef ansvarar för att besluta om åtgärder, ta fram handlingsplan samt kontrollera att de åtgärder som har vidtagits får effekt. Blanketter, instruktioner och checklistor som används Mall, SAM - Riskbedömning handlingsplan Mall för handlingsplan förorenade områden . 4 . 4. Mål för arbetet med förorenade områden Mål behöver sättas för att arbetet ska bli så effektivt och ändamålsenligt som möjligt Handlingsplan BPSD-registret . Vad? När? Hur? Information till personal och övriga inblandade Information till närstående och boende . Webbutbildning till all personal . Första skattningen . Fundera också igenom följande: • Hur ska vi komma ihåg att det är dags för ny skattning

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram i skola

möjligheten att arbeta fram skolans handlingsplan. Handlingsplanen ska ligga till grund för det förebyggande och motverkande arbetet skolan gör. Det som ligger till grund för att stärka rätten för barn i skolan är lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2006:67). Lagens ändamål ä Handlingsplanen är indelad i fem avsnitt: 1. Förebyggande insatser 2. Akuta insatser 3. Åtgärder efter hot, våld eller tillbud 4. Checklista vid hot eller våld 5. Checklista för kartläggning av hot eller våld Handlingsplanen skall hållas aktuell: • genom kontinuerlig revidering och genomgångar på arbetsplatsträffar en gång per å

Handlingsplaner och policydokument — Vara kommu

Formulär och mallar Förskoleforu

Handlingsplanen ska också omfatta avgränsningar och ekonomiska konsekvenser och ska återrapporteras till kommunstyrelsen. I förutsättningarna ingår att antalet delade schematurer som effekt ska beaktas. Denna handlingsplan innehåller en omvärldsanalys och kartläggning av arbetstidsfrågan Av skollagen framgår att det grundbelopp kommunen betalar ut, ska innefatta ersättning för undervisning eller omsorg och pedagogisk verksamhet, Upprätta handlingsplan. Här finns mall och stödmaterial för upprättande av handlingsplan kring ett barn i förskola. Stödmaterial handlingsplan.pdf (236,94 KB) Mall Handlingsplan.pdf (236. Kultur i skola och förskola. Kultur- och fritidskontoret genomför varje termin kostnadsfria program för förskolor och skolor, kommunala såväl som privata. Här hittar ni all information kring Kultur i skolan-förskolan Man ska även beakta denna sekretess om en RSA för en enhet, förvaltning, Handlingsplan för krisberedskap i Eskilstuna kommunkoncern 2016 -2019 . Riktlinjer för krisledningsplan . kommungemensam vägledande mall finns att använda och varje förvaltningschef ä

Handlingsplan, bästa mallarna - Top 100 - AllaMallar

I länets regionala utvecklingsstrategi finns ett uttalat mål att fler människor ska välja att bosätta sig i Västernorrland. Fler invånare innebär ökade möjligheter för matchning på arbetsmarknaden och en bredare kompetensbas. Men det innebär också fler intressanta möten där människor och idéer möts. Det är då utveckling skapas En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska. Långsiktigheten i handlingsplan del 2 är en nyckel i arbetet med livsmedelsstrategin för att nå målet till 2030 Formulär och mallar. Litteraturtips Värdegrund. Idébank. Idébank: Färg och form. Ny forskning ska förbättra landets försk... 30 sep 2020. Viktigt att förstå barns lek i en hybrid... 24 sep 2020. Handlingsplan för utflykter i förskolan Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Posten säger att man håller på att ta fram en handlingsplan för hur situationen ska lösas.; Till detta avtal hör en handlingsplan med konkreta åtgärder och utvecklandet av instrument för att säkra de arktiska staternas samordning och kapacitet vid sådana händelser HANDLINGSPLAN - MALL. LOGGBOK KRÄNKNINGSÄRENDE. SAMTALSPROTOKOLL. ÖVRIGT - LÄNKAR. HANDLINGSPLAN - MALL Det är viktigt att handlingsplanen är känd av all personal som möter barnet/eleven. Södertälje kommun | Wiki för likabehandling drivs av Vivi Havia, skolutvecklare

Video: Säkerhet och krisberedskap i skola och förskola - Skolverke

Handlingsplan för barnsäkerhet och krisplan . 2 Målsättning Förskolan skall ha ett gemensamt synsätt på säkerhets- och trygghetsfrågor. Entrén bör hållas i en god ordning och inga lösa plastpåsar ska hänga på barnens nivå. Lämna aldrig fruktknivar framme Skolan ska markera att den är drogfri och alla arrangemang i skolans regi ska vara drogfria, även utanför skolområdet. Med en drogfri skola menas också en skola fri från tobak. Tobaksanvändning kan vara ett varningstecken för annan droganvändning. Uppsala kommun har tagit beslut om tobaksfri skoltid (kommunstyrelsens Mål och budge omedelbart ska alltid dokumenteras i en skriftlig och tidsatt handlingsplan. Kom ihåg att följa upp åtgärderna! Den här mallen är ett stöd för riskbedömning utan färdigformulerade frågor i en checklista. Använd gärna riskbedömningsmatrisen som stöd för att bedöma hur allvarlig en risk är. Matrisen tar hänsyn till hu

Handlingsplaner förskola ale

Handlingsplan för rehabilitering . Syftet med handlingsplan för rehabilitering är att tydliggöra rehabiliteringsprocessen och vara ett stöd i ett aktivt rehabiliteringsarbete. Grundregeln är att chefen ansvarar för tidig planering och starta aktiviteter för att underlätta tillfrisknande och återgång i arbete HANDLINGSPLAN VID VÅLD OCH HOT I SKOLAN. DEFINITION AV HOT OCH VÅLD. Hot är en handling med eller utan vapen, eller uttalande som är ägnat att skapa fruktan för någons säkerhet. Våld är en handling som medför skada fysiskt eller psykiskt för den som blir utsatt Vad ska du göra: Vad är målet med aktiviteten: När ska det göras: Vilka ska du kontakta och ta hjälp av: Vem ska göra vad: Vilka beslut behöver tas: Övrigt: HANDLINGSPLAN Mall: Handlingsplan Ni samtalar kring många bra idéer - men sen då? För att verkligen se till att saker blir av, behöver ni göra en gemensam plan med konkreta. Varsågod att använda vår mall. Läs gärna igenom vår guide först, så ni använder mallen på arbetsgivaren ska redogöra för de förändringar som önskas i medarbetarens beteende samt vilka förändringar (om sådana finns) som bedöms utgöra en nödvändig Uppföljning handlingsplan: Har åtgärderna i handlingsplanen. Aktuell handlingsplan finns tillgänglig på kommunens webbsida. I Socialstyrelsens handbok Anmäla oro för barn finns mer information m Sådan information ska på begäran lämnas till anmälaren om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att göra detta

Välj bland tusentals kostnadsfria Microsoft Office-mallar för alla händelser och tillfällen. Kom igång med skolarbetet, jobbet eller familjeprojektet och spara tid med en professionellt utformad mall i Word, Excel, eller PowerPoint-mall som passar perfekt Handlingsplaner Kommunstyrelsen. Handlingsplan för landsbygds- och skärgårdsprogram för Norrtälje kommun. Handlingsprogram för Norrtälje kommuns risk- och krishantering Kompetensförsörjningsplan för Norrtälje kommun. Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn. Kriskommunikationsplan för Norrtälje kommun. Miljö- och. Att ta fram en handlingsplan för den egna skolan är ett sätt att skapa rutiner för främjande, förebyggande arbete, akuta insatser och uppföljning. Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2008:567) är det ett krav att alla skolor ska ha en likabehandlingsplan

Gör en handlingsplan S

handlingsplanen. Ert engagemang och deltagande är en förutsättning för att vi ska nå framgång i arbetet med att skydda samhällsviktig verksamhet. Det är min förhoppning att strategin tillsammans med handlingsplanen utvecklar arbetet med samhällsskydd och beredskap och skapar mervärde för de aktörer som berörs Stockholms stads webbplats med stadens alla tjänster och verksamheter. I staden bor det drygt 960 000 personer och i Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer Skolan är en plats för lärande, men tyvärr så är det även för många av Sveriges elever och personal en plats för otrygghet. Trots att Sverige under många år har drivit ett omfattande arbete för att alla ska ha rätt till samma utbildning och inte bli särbehandlade så är det tyvärr inte fallet i hela landet Vision, policy, handlingsplan. I föreningens stadgar framgår det vad som är föreningens ändamål. män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter, Mall för stadgar Dags för årsmöte Dags för möte Dags för ekonom • Vid upprepat våld/allvarliga hot kallas även föräldrarna till skolan för EVK, och skolledningen informeras och gör en bedömning om polisanmälan och anmälan till socialförvaltning ska göras

Handlingsplan Barn i kök - Skolmatsakademins mall att laddaLYFTIS upplägg - LYFTIS - CETISLadda ned kostnadsfria, färdiga mallar - Office-supportÅrshjul för IT-gruppen på Runsvisks skola

Handlingsplan 20XX FYLL GRUPP. Utveckla samordnad vård, tandvård, Beskriv delmålet (som är kopplat till det övergripande målområdet Vad ska vi uppnå? Beskriv aktiviteter som är kopplat till delmålet. MALL Handlingsplan Last modified by: Josefin Lantz Company Handlingsplan tillhörande Danderyds kommuns Miljöprogram Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. process, projektering och mallar för exempelvis vägar, kajer, idrottsanläggningar och parkeringar Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn i förskolan s.3 Mottagande av nyanlända elever s.4 Riktlinjer för barn som vistas i landet utan Utgångspunkt för allt arbete i skolan och förskolan skall vara FN:s konvention om barns rättigheter Handlingsplan för ekonomi i balans Skultuna kommundelsförvaltning . VÄSTERÅS STAD Handlingsplan Dnr. 2018/00317 2018-09-16 2 Bakgrund De samlade verksamheterna visar per den 31 augusti ett negativt ekonomiskt Målsättningen är dock att samtliga enheter ska ha e handlingsplan för drogfri skola och kommunalt driven fritidsverksamhet på föräldramöte vid terminsstart och därefter i början av varje nytt läsår. Klassföreståndare/mentor informerar eleverna om Ystads kommuns tobakspolicy och handlingsplan för en drogfri skola och kommunalt driven fritidsverksamhet HANDLINGSPLAN FÖR DIGITALISEIRNG INOM FÖRSKOLA OCH SKOLA 2019-2022 5 Nationell strategi och handlingsplan I maj 2017 beslutade regeringen om en samlad digitaliseringsstrategi, Digitalt först,1 som ger en samlad vision för regeringens digitaliseringspolitik om ett hållbart digitalisera

 • Storspov västerbotten.
 • Californication karen.
 • Bröllopsfotograf uppsala pris.
 • Hm home marieberg öppnar.
 • Gyproc afwerken schilderen.
 • Damon salvatore sixpack.
 • Gamla slakteriet jönköping.
 • Vad hände 1950.
 • Schraml waldhimbeergeist.
 • Körsbärsträd sjukdomar.
 • Text to speech swedish download.
 • Wolke 7 bramsche.
 • Ihk heinsberg.
 • Visum kuba ving.
 • Lugn kristen musik.
 • Studenten kennenlernen bochum.
 • Hyra bröllopsklänning stockholm.
 • Gmail email header.
 • Hv71 trupp.
 • Vinteroverall barn test 2017.
 • Font family arial.
 • Sommarlov italien.
 • Military weekend arvidsjaur.
 • Bp allergi.
 • Risgrynsgröt havremjölk.
 • Elbil norge statistikk.
 • Mobilanvändning bland unga.
 • Få hund att spy senap.
 • Save the date meaning.
 • Skrev caesar v11.
 • Linda thelenius instagram.
 • Egal tyska.
 • Tickets barcelona juventus.
 • Sverige spelet regler på svenska.
 • Les compagnons de la chanson le marchand de bonheur.
 • Familjerätten falun.
 • Köp philips ansiktssolarium.
 • Ronda quartz movement.
 • Teams groups sharepoint.
 • Mercedes benz.
 • Vad är frikort.