Home

Filosofiska teorier

Självmedvetandet 18 februari kl 17:00 - Filosofiska rummet

7 fascinerande filosofiska teorier att tänka på - Utforska

Övergripande filosofiska teorier kring världens, tillvarons och verklighetens innersta väsen. Ett annat sätt att ge filosofin ämnesområden är att utgå från ett särskilt sätt att angripa problem ur en viss synvinkel eller genom att hänvisa till en viss historisk eller geografisk tradition Mitt intresse att jämföra olika teorier och filosofiska tankar kring Jaget/Självet väcktes av att jag slogs av hur lik Roberto Assagiolis syn på människan är Rudolf Steiners. Mycket riktigt hittade jag en enda liten mening på internet om att Roberto Assagioli var influerad av Rudolf Steiner och att Rudolf Steiner hade någon slags åsik

Filosofer genom historien - lär dig mer om filosof

Idag bedriver vi estetik från ett flertal perspektiv, och undersöker både historiska och nutida filosofiska teorier om konst och estetiskt värde. Vi orienterar oss i idéhistoria, begreppsanalys och teorier om konstnärligt skapande, konstens roll, vikt och framtid, estetiskt värde och dess plats i värdeteori mer allmänt Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade och nyanserade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med nyanserade omdömen. Eleven urskiljer och förklarar med säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med välgrundade och nyanserade argument Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis (SSFP) vill i Sverige sprida kunskap om och främja användandet av filosofi i samhället, i yrkeslivet och i vardagen. Föreningen riktar sig mot verksamma inom filosofisk praxis, blivande praktiker och den intresserade allmänheten Relevanta filosofiska begrepp = Ord inom filosofin som används i sitt rätta sammanhang och fyller syfte. (filosofisk) Riktning = Idétradition; fler som tycker lika i en sakfråga. Resonera = Dra slutsatser eller göra logiska slutledningar. (att ge) Respons = ge omdöme på någon annans text, tal eller presentation Filosofiska samtal med barn i förskoleåldern är korta, enkla stunder med gemensamt tänkande i fokus. Samtalen utgår alltid från barnens egna filosofiska frågor. Med barn som ännu inte är verbala börjar vi att leka strukturerade filosofi-lekar, dvs lekar som går ut på att göra en distinktion (sortera), jämföra, eller ge och ta emot

Filosofiska teorier om mänskliga rättigheter - Lunds

 1. nutida filosofiska riktningar. Elevens analyser leder fram till enkla förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där några relevanta filosofiska begrepp används med viss säkerhet. Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra enkla slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla omdömen
 2. Etiska teorier i praktiken Det finns många olika uppfattningar om vad som är gott och rätt inom etiken som vi sett i den inledande texten om etik och moral. Den del av etiken där etiker undersöker och försöker skapa genomtänkta etiska teorier kallas för normativ etik , eftersom man försöker tala om vad som verkligen är gott och rätt och därmed bör vägleda vårt moraliska handlande
 3. entalfältet
 4. Filosofiska och psykologiska teorier om drömmar. Grundnivå | 7.5 hp | Kurskod: LIB020 HT 2020 25% Kväll Göteborg. Period: 31 augusti 2020 - 17 januari 2021. Sen anmälan GU-12501. Om kursen.
 5. Häftad, 2018. Den här utgåvan av Konstruktivistisk Vägledning Filosofiska Perspektiv Teorier och Metoder är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare
 6. Filosofiska och psykologiska teorier om drömmar. Kursen behandlar kunskapsteoretiska och psykologiska aspekter av drömmar. En rad olika frågor om drömmar diskuteras utifrån historiska och nutida källor som t.ex., kan vi veta att det vi nu upplever inte är en dröm,.

Filosofiska begrepp - www

Begrepp inom filosofin förklara

Här är några filosofiska teorier om vad kärlek är: aristophanes (Grekisk dramatiker cirka 400 fvt) källa hävdade att kärlek är en strävan efter helhet och till och med att människor en gång var fyrbenta, fyrarmade, tvåsidade varelser (som två människor som sys ihop) , men efter att en handling av Zeus delade dem i halva, längtar de efter att återanslutas med sitt slag Hur Sports kan testa filosofiska teorier Sport etikär att gren av filosofin idrotts ta itu med de särskilda etiska frågor som uppstår under och kring idrottstävlingar. De bästa filosofi skämt för klassrummet Det finns gott om roliga filosofi skämt där ute, varav en del kan.

Filosofi - Wikipedi

 1. Hur Sports kan testa filosofiska teorier. Sport etik är att gren av filosofin idrotts ta itu med de särskilda etiska frågor som uppstår under och kring idrottstävlingar. Med bekräftelsen av professionell idrott under det senaste århundradet,.
 2. Från innehållet: Vad är filosofi?Vad är vetenskapsteori?Vad är falsifiering?. En hypotes är ett påstående, en idé, en fantasi eller en godtycklig tanke. Den är varken vetenskaplig eller ovetenskaplig.En hypotes kan stödjas av observationer beskrivna enligt en vetenskaplig metod.. Verifiering eller falsifiering av en hypotes är observationsmässigt ekvivalenta
 3. Pedagogiska teorier. Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, Utbildningens idéhistoria och olika bildningstraditioner är områden som tas upp, samt filosofiska idéer om uppfostran, undervisning och utbildning. Andra viktiga frågor är hur kunskaper, färdigheter och värderingar uppstår,.
 4. Filosofiska synsätt kring etisk forskning 27 november, 2013; Artikel från forskning.se; Ämne: Hälsa & medicin, Natur & teknik; Vi motiverar vad som är etiskt försvarbart med utgångspunkt från olika filosofiska synsätt. Vad som är rätt och fel är en filosofisk fråga
 5. Under året utsågs han till en av världens 50 främsta tänkare av den brittiska tidskriften Prospect. Kanske är det därför som han vågar utmana både religionen och kapitalismen samtidigt
 6. Förmåga att identifiera filosofiska frågor samt att analysera, förklara och ta ställning till klassiska och nutida filosofiska frågor och teorier med hjälp av relevanta begrepp. Fio Kunskaper om språkfilosofi och förmåga att tydliggöra språkliga nyanser med hjälp av språkfilosofiska begrepp samt förmåga att värdera argument och att urskilja och genomföra en logisk argumentation
 7. På institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, FLoV, arbetar våra forskare i många internationella, tvärvetenskapliga projekt som rör teoretisk och praktisk filosofi, logik, lingvistik, datalingvistik, vetenskapsteori och antik och medeltida filosofi och klassisk filologi. Du som vill studera hos oss kan välja kurser och program inom dessa ämnesområden, från.

Döda kroppar ställs ut i Malmö - Sydsvenskan

Filosofi - fördjupningar Välj 2 Presentera och argumentera tydligt. Var tydlig med att hänvisa till de olika filosoferna så att inriktningarna blir tydliga. Omfattning per ämne, ca 2-3 sidor. Lämna in allt eftersom du är klar med respektive ämne. Vad är kunskap? Presentera och analysera olika filosofiska teorier på hur man kan få kunskap utifrån kapite filosofiska teorier om ett gott liv, meningen med livet och en god livsstil etik och individens moraliska beslut: mänskliga relationer och livsval etiska frågor som gäller djur och miljö Bedömning Kursen bedöms med siffervitsord. Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier Filosofisk praxis innebär att en person med gedigen filosofisk utbildning och erfarenhet (oftast med 2 år post-graduate studier inom praxis) dvs en filosofisk praktiker använder såväl filosofiska teorier som filosofiska verktyg för att tillsammans med en enskild gäst eller grupp utforska filosofiska frågor, teman, begrepp eller dilemman

Psykos historia - Lätt att lär

 1. filosofiska teorier om ett gott liv, meningen med livet och en god livsstil etik och individens moraliska beslut: mänskliga relationer och livsval etiska frågor som gäller djur och milj
 2. En filosofisk rådgivare kan fungera som coach i livsfrågor och professionella frågor, som välvillig och accepterande lyssnare och samtalspartner, och i viss mån som just rådgivare, utifrån den rika historien av filosofiska teorier om allt från rätt handlande till sann kunskap
 3. No reasons-teorin verkar däremot inte kunna förklara varför vi till vardags ger och efterfrågar skäl för kärlek och kritiserar kärlek där sådana skäl tycks saknas. En variant av the reasons view-teorin, the reasons view 2, undviker båda teoriernas problem genom att anse att existerande kärlek kan vara irrationell, men att det aldrig kan vara irrationellt att inte älska en.
 4. Mot bakgrund av den filosofiska kritiken, som framförs mot teorin idag, anser jag att teorin fortfarande är filosofiskt intressant. Mitt förslag kommer att vara att Bells teori är ett tidigt försök att förklara det filosofiska innehållet i postimpressionismen, det vill säga, att förklara meningen med den moderna estetiken inom bildkonsten
 5. Det är tre inriktningar som prioriteras inom ämnet - etisk teori, politisk etik med mänskliga rättigheter och praktisk etik. Forskning kring socialetiska och politiskt filosofiska problem har sedan länge varit etikämnets särskilda profil. En för oss central fråga gäller vad social rättvisa innebär
 6. - Grundläggande teorier - Praktiska övningar - Tonvikt på 1900-talet Filosofi - ingen lära utan en aktivitet Boken Filosofi - ingen lära utan en aktivitet lyfter fram den filosofiska diskussionen som det väsentliga i ämnet. De klassiska frågorna får stort utrymme, men tonvikten ligger på 1900-talets filosofiska diskussioner
 7. Utveckla ett kritiskt tänkande och en analytisk förmåga genom studier av antika och moderna texter. Genom att studera filosofi, studerar du olika beskrivningar av världen. Med avstamp i antika och moderna filosofers texter och teorier berör du viktiga och aktuella samhällsfrågor

Filosofiska teorier om mänskliga rättigheter : en kritisk

Paul Conrad Samuelsson Experimentalismen och filosofiska intuitioner Anders Bartonek Vad är nonkonformism-teori? Lars-Göran Johansson Aristoteles, Galilei och Newton om orsaker, rörelser och förändring Per Bauhn om Identitetsillusionen: Lögnerna som binder oss samman av Kwame Anthony Appiah 2020/ Filosofiska institutionen LUX, Lunds universitet Box 192 221 00 LUND 046-222 00 00 (vxl) fil fil.lu se. Genvägar. Om webbplatsen och cookies Tillgänglighetsredogörelse. Följ oss i sociala medier. Facebook

visa begynnande förtrogenhet med filosofisk problematisering och analys med avseende på problemställningar, begreppsbildningar och teorier i filosofins historia; visa grundläggande insikter i att filosofiska problem kan bearbetas och diskuteras utifrån olika perspektiv och traditioner Filosofiska fakultetens nämnd för kurs- och utbildningsplaner Fastställandedatum 2018-10-08 DNR LIU-2018-00100 PRELIMINÄR 1(4) LINKÖPINGS UNIVERSITET Delkursen behandlar olika teorier och ståndpunkter gällande hur man bör handla, vilka mänskliga egenskaper som är värdefulla och vad ett lyckligt liv består i Klassiska filosofiska svar på dessa och andra frågor tas upp och diskuteras kritiskt. Examination: aktivt deltagande i övningar som kan bestå av muntliga presentationer, diskussioner och skriftliga uppgifter, problem och teorier inom något eller några filosofiska område

Teoretisk filosofi Filosofiska institutione

 1. Formell logik Föreläsning 1 Robin Stenwal
 2. Estetik A. (hp, HT20/21, vecka -, 100%. hp, VT20/21, vecka -, 100%.). Den filosofiskt inriktade estetiken etablerades som akademisk disciplin vid Uppsala universitet under 1700-talet, och har funnits som ämne vid lärosätet sedan dess. Många av de frågor vi fortfarande ställer idag kan dock härledas bland annat till Platon och Aristoteles
 3. grundläggande insikter i att filosofiska problem kan bearbetas och diskuteras utifrån olika perspektiv och traditioner; begynnande förtrogenhet med etisk problematisering och analys med avseende på problemställningar, begreppsbildningar och teorier inom värdeteorin och normativ etik
 4. TankeKraft är ett radikalt förlag som ger ut högklassig litteratur, främst översatt politisk teori och filosofi. Du hittar oss på Hägerstensvägen 130, 126 49 Hägersten. Telefon: 073 914 27 00. E-post: info@tankekraft.co
 5. Filosofin är något yttre i förhållande till vetenskapen i den meningen att den inte själv består av teorier utan av de skiljelinjer som får omsluta vetenskapen och uttrycka ställningstaganden för det vetenskapliga, och att den från denna yttre position omvänt låter vetenskapliga begrepp representera de filosofiska ståndpunkterna

Filosofiska och psykologiska teorier om drömmar

 1. riktat filosofiskt arbete - ha förmåga att självständigt formulera filosofiska tankegånga
 2. stone någon av hans efterföljare, ner filosofiska teorier i form av dialoger. Ofta bestod hans resonemang av en skriftligen återgiven dialo
 3. Filosofiska rummet har bjudit in Adam Wallenberg, filosofisk praktiker och konstpedagog och två som sökt sig till hans verksamhet för ett samtal om relationen mellan tro och vetande
 4. Delkursen behandlar organisationsteoretiska perspektiv och grundläggande teorier om förändringsarbete inom organisationer. Arbetslivssociologi, 7,5 hp LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN LEDNING OCH STRATEGISKT PERSONALARBETE 1 PRELIMINÄR 2(4
 5. 3. Lärandemål Efter genomgången kurs har studenten Kunskap och förståelse. grundläggande förståelse för det filosofiska tänkandets metoder och historia samt dess centrala intresseområden; grundläggande kunskaper om etik och etiska problem, däribland om idén om det goda i sig, hur det goda livet bör levas och vad som utgör ett riktigt handlande, förhållandet mellan teori och.
 6. Diskursanalys som teori och metod Diskursanalys som teori och metod. Skickas följande arbetsdag. 254 kr. exkl moms . Köp. 254 kr. exkl moms . Köp. Beskrivning; Innehållsförteckning; Läs mer Stäng . Diskursbegreppet har varit på modet i mer än tio år men innebörden är ofta oklar. En vanlig förklaring.
 7. Psykologiska teorier. Mest kända av de psykologiska teorierna om gudstrons uppkomst är Sigmund Freuds. Denne menade att människan (16 av 111 ord) Författare: Anders Jeffner; Sociologiska teorier. De mest inflytelserika teorierna om gudstrons uppkomst är de sociologiska, och av dessa är den marxistiska mest känd. Marx antog att (21 av 143.
Scientism 22 maj 2016 kl 17:00 - Filosofiska rummet

Att läsa filosofi - Filosofiska institutionen - Uppsala

filosofisk text i synnerhet (itf, kp, taf, kust), placera argument och teorier i en större teoretisk kontext (kp, taf, kust), Värderingsförmåga och förhållningssätt på ett prövande och resonerande sätt bedöma hela teorier och teoribildningars styrka, särskilt i relation till alternativa teorier/teoribildningar (kp, taf, kust) Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Fri forskning i internationell miljö Faktatillit Öppna föreläsningar Forskning pågår Coronaforskning Skola och utbildning Klimat och miljö Bloggar och poddar Forskardagarna Börja. ha en förståelse av grundläggande filosofiska frågor rörande lärande, kunskap, intelligens och självmedvetande, samt hur frågor om artificiell intelligens relaterar till dessa ha kunskap om vilka etiska och politiska frågor artificiell intelligens aktualiserar och hur man med filosofiska teorier och begrep kan närma sig dessa frågo Olika teorier om sanning presenteras och pragmatismens sanningsteori behandlas. största delen varit från lärarutbildningen men också annan litteratur såsom filosofiska uppslagsverk och liknande som på olika sätt varit relevant för mitt syfte. Rent metodologiskt gör jag en kvalitativ,. En filosofisk inriktning som framhåller induktion kallas empirism (engelska: empiricism). Induktion innebär att upprepade liknande observationer skapar en förväntan om att ytterligare liknande observationer vid liknande förutsättningar kommer att ge liknande resultat, och att observationerna alltså representerar något generellt

- Han försöker ge oss filosofiska argument, med hjälp av statistiska beräkningar, för att teorin är riktig. Men i själva verket stöder argumenten bäst tanken att det är rätt att arbeta med strängteorin, oavsett utfallet, för vi kan inte säga så mycket om det ännu, säger Sabine Hossenfelder, teoretisk fysiker i Tyskland Trots att teorin rör sig på en samhällsteoretisk snarare än en rent filosofisk nivå, är den i lika hög grad en ontologisk beskrivning av den sociala verkligheten som en substantiell sociologisk teori. Jag intresserar mig här i första hand för struktureringsteorins centrala begrepp och inte för huruvida empi Han var vetenskapsmannen vars teorier var dominerande i mer än 2000 år. Om man om Platon kan säga att efterkommande filosofihistoria enbart var fotnoter till denne, kan vi kalla Aristoteles för naturvetenskapens fader. Den nya fysiken är omskriven samt flyttad till avsnitt 7.4 Filosofiska frågor

Posts about Filosofiska begrepp och teorier written by Marcus. Darwin (remix) Transduktioner mellan biologi och humanvetenskap. Frontpage Return home; Browse By topic; Subscribe RSS feed 2009/03/02 • 13:24 2. Tankar kring gener och memer. I texten Kulturens ursprung i komplexa neurala nätverk. Även om den poststrukturella ansatsen inte ska ses som en teori, förenas dessa teorier dock i synen på identiteter som socialt konstruerade, en process där språket har en avgörande roll. Billig skriver: An identity is not a thing; it is a short-hand description for ways of talking about the self and community (Billig 1995:60) Samtidigt som Watsons teorier spred sig från USA verkade i Ryssland en psykolog vid namn Ivan Pavlov. Hans primära bidrag till behavioristisk psykologi är klassisk betingning (som skiljer sig från senare uppkomna operant betingning), enligt vilken inlärning sker genom att ett stimuli orsakar en reflex i form av lust- eller obehagskänslor Konstruktivistisk Vägledning Filosofiska Perspektiv Teorier och Metoder (Häftad) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 1 butiker SPARA på ditt inköp nu

Ämne - Skolverke

En filosofisk analys av filmen The Matrix från 1999. Fokus i analysen ligger på skillnaden mellan sinnevärlden och originalvärlden och hur man kan applicera filosofiska teorier om detta på filmens handling och tematik Det är inte bara uppenbart antimarxistiska och omarxistiska filosofiska socialister som Bernstein och Koigen, utan också de flesta av de filosofiska marxisterna (kantianter, anhängare av Dietzgen och machska marxister), som sedan i ord och gärning visat att de inte bara i sin filosofi, utan också i sin politiska teori och praxis icke lyckats frigöra sig från det borgerliga samhället Här kan du anmäla dig till Filosofiska och psykologiska teorier om drömmar på Göteborgs universite den exempel på filosofisk kunskap De kan vara forskare som Darwins teori eller vardagliga handlingar som att lära sig läsa.. Filosofisk kunskap är det som härrör från forskning, läsning, observation och analys av fenomen. På detta sätt är ansvaret för att generera nya idéer, produkt av observation av specifika händelser och analys av texter och slutsatser från andra filosofer.

Filosofisk klassiker - Platon, 7,5 hp. Kurskod 718G06. Kursen behandlar en utvald centralgestalt i filosofin, vilken har teorier över ett brett filosofiskt spektrum. Möjliga val är till exempel Platon, Aristoteles, Locke och Kant. Valet av klassiker varieras mellan de tillfällen kursen ges. Kursen bygger i väsentlig utsträckning på. Det finns två olika typer av imperativ i Kants teori, det hypotetiska och det kategoriska imperativet. Ett hypotetiskt framställer en möjlig handlings praktiska nödvändighet, och det kategoriska, en handling som objektivt nödvändig för sig själv, utan att relate¬ras till något annat syfte Praktisk-filosofiska studier ger Honneth en presentation av sin teori om erkännande och relaterar den såväl till den kantianska moral-filosofiska traditionen och Habermas? diskursetik som till olika ansatser till en »postmodern etik» (Lyotard, Levinas och Derrida) En av de mest originella teorierna är att när vi föds ligger hela livet redan färdigt. Alla händelser som vi ska vara med om pågår ständigt, de är redan klara, de väntar bara på oss. T ex när vi fyller 75 år så är den händelsen redan klar, vänner och släktingar håller tal och maten står på bordet, men vi är inte där än, så den händelsen väntar på oss i framtiden.

Existens och kunskap: Synsätt inom filosofin | UtredandeEnsam jag är

Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxi

teori. teori (grekiska theōriʹa 'betraktande', 'begrundande'; 'teori', av theōreʹō 'betrakta', 'begrunda'), en grupp antaganden eller påståenden som förklarar företeelser av något slag och systematiserar vår kunskap om dem. En verksamhet sägs vara teoretisk i motsats till empirisk om den (38 av 265 ord Filosofiska övningar Filosofi är ett ämne som lämpar sig ovanligt väl för arbete med exempel och för diskussioner i små grupper. Det är då teorier och problem blir som mest levande. Filosofiska övningar innehåller olika slags tillämpningar på kursinnehållet: övningar och exempel där eleverna ska använda filosofiska begrepp på olika problem

Detta ska vi bland annat göra med hjälp av filosofiska teorier och filosofiska begrepp. Vi ska också arbeta med språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang. Egna ställningstaganden i filosofiska frågor ska underbyggas med argument och med hjälp av teorierna och begreppen ska vi försöka dra slutsatser Eleven använder marxismen eller feminismens filosofiska teorier och analysmodeller på vardagliga eller vetenskapliga frågor. Kriterier för betyget Mycket väl godkänt Eleven visar självständighet och kritisk förmåga när det gäller att tillämpa och värdera marxismen eller feminismen som filosofiska teorier I momentet behandlas filosofiska problem, teorier och begrepp som diskuteras i samtida språkfilosofisk forskning. De texter som diskuteras inom samtida forskning är en 2/3 FT1200 Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng / Theoretical Philosophy: Intermediate Course, 30 higher education credits Grundnivå / First Cycl Eleven använder olika filosofiska teorier och analysmodeller på vardagliga eller vetenskapliga frågor. Eleven formulerar och presenterar något valfritt filosofiskt problem. Mycket väl godkänt . Eleven visar självständighet och kritisk förmåga när det gäller att jämföra, tillämpa och värdera olika centrala filosofiska teorier Filosofiska arbeten (urval) Marx´ människosyn, i Marxism, bakgrund - teori - praktik. VUF 1967. (Delar av boken finns här.) Althusser och kunskapsproduktionens teori, Komma nr 3 1968. Om en idé om samhällsvetenskap, Sociologisk forskning nr 3 1970: 150-165. Hur torftig är historicismen?, Sociologisk forskning nr 1-2 1974: 32-52

Eleven gör också enkla jämförelser mellan olika filosofiska teorier. Dessutom använder eleven med viss säkerhet några relevanta filosofiska begrepp. Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör enkla analyser av några frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi och nutida filosofiska riktningar Doktorandkurs: Hälsa, sjukdom och det goda livet: Filosofiska teorier om centrala begrepp inom forskningsområdet hälsa och s Author: Per-Anderst Last modified by: staffuser Created Date: 1/29/2007 8:38:00 AM Company: PAT Tanke och Ton Other title Utilitaristiska teorier är alltså konsekvensetiska. Den ursprungliga utilitarismen grundades av engelsmannen Jeremy Bentham (1748-1832) och teorin kan sammanfattas med uttrycket: Största möjliga lycka för största möjliga antal. Det som är moraliskt gott och eftersträvansvärt enligt utilitarismen är alltså lycka Det är snart presidentval i USA. Ett val som delar det amerikanska folket. Det här väcker tankar och frågor om hur man bygger ett gott samhälle? Vad är ett gott samhälle? Filosofen Karim Jebari och författaren Martina Montelius gästar Filosofiska salongen.

Ordlista - Filosofikurserna 1 och

I filosofin bedöms med vilken framgång de studerande tillägnat sig begrepp och teorier samt hur väl de kan uttrycka egna filosofiska tankar. De studerandes förhållande till filosofiska frågor är individuellt men som grund för en filosofisk diskussion bör ligga tänkandets kognitiva dygder: kritik, konsekvens, entydighet och systematik förmåga att självständigt jämföra och värdera olika filosofiska teorier; förmåga att på ett grundläggande sätt diskutera och nyansera den kanoniserade filosofiska traditionen Värderingsförmåga och förhållningssätt; förmåga att självkritiskt använda filosofin för att belysa de egna förutsättningarna och idéerna Forskargruppen Filosofiska och kritiska studier om teorier om demokrati, medborgarskap och kosmopolitisk utbildning 3. utbildningsvetenskapliga och metodologiska frågor utifrån normativa och feministiska perspektiv 4. pedagogik och social rättvisa som innefattar frågor om makt, migration och mänskliga rättigheter Relationen mellan teologisk och filosofisk etik studeras, liksom frågan om hur etisk teori är relaterad till olika utformningar av människosyn och samhällssyn. Flera projekt bearbetar frågan om vad det är som kännetecknar det praktiska förnuftet och hur det praktiska förnuftet skiljer sig från teoretisk rationalitet

Schweizaren Jean Piaget var en av 1900-talets stora pedagoger och har haft stort inflytande över vår uppfattning om hur barn lär sig och utvecklas. Han intresserade sig för barns tänkande och lade fram en teori om intelligensens utveckling baserad på studier av hans egna barn Reservation är inte möjlig på grund av den rådande situationen med coronaviruset. Mer information hittar du här Kritiskt diskutera definitionerna och tillämpningarna av begrepp och teorier med avseende på specifika fall av vetenskaplig forskning. redogöra för grundtankarna hos några olika filosofiska teorier om matematiska föremåls beskaffenhet och vår kunskap om dem Jag håller med om det grundläggande resonemanget som ligger ordentligt framför nuvarande modeller och teorier om beteende, i alla fall kring djurs beteenden. Nedan följer några reflektioner på texten, det blir ingen djupdykning än, mest lite axplock så här i början. Read the rest of this entry

Filosofiska - Filosofi med bar

Innehåll eller kursinnehåll. I kursen studeras idrotten utifrån etisk och filosofisk teori. Betoningen läggs vid frågor om huruvida idrott är moraliskt försvarbart, om den kan vara rättvis och jämlik, om den kan vara jämställd, och vilken roll ny teknologi spelar för idrotten och dess värden Filosofiska övningar Filosofi är ett ämne som lämpar sig ovanligt väl för arbete med exempel och för diskussioner i små grupper. Det är då teorier och problem blir som mest levande. Filosofiska övningar innehåller olika slags tillämpningar på kursinnehållet:. rummets och tidens filosofi; den filosofiska relevansen hos samtida teorier om högenergifysik och kosmologi. Kursen vänder sig till filosofistudenter med ett intresse av fysik, och till fysikstudenter som är intresserade av filosofiska frågor som reses av fysik Kunna identifiera de fyra huvudsakliga områdena för omvårdnad och relatera dessa till omvårdnadens historiska och filosofiska grunder. Redovisa konsensusbegreppen, effekter av att använda teorin samt er förståelse av Gustafssons artikel skriftligt med ca 1000 ord exklusive försättsblad och referenser

Konflikthanteringens olika strategier - vi på Brismo

Filosofi - Skolverke

I höstas kom essän Kärleksförklaring, av litteraturvetaren Anders Johansson. Här möter vi kärleken utifrån en mängd olika perspektiv; romantiskt, höviskt, psykologiskt, biologiskt, kulturellt, filosofisk och historiskt. Allt från Beatles Love me do till tunga filosofiska teorier a) Redogöra för grundläggande teori och metod inom området filosofiska samtal med barn, b) Kritiskt förhålla sig till dessa teorier och metoder, c) Relatera olika samtalsmetoder till förskolans och skolans värdegrundsarbete, samt d) Beskriva och analysera faktiska filosofiska samtal med barn Sidofältlista: ordna och bläddra begrepp efter kriterier. Lista begrepp alfabetiskt; A-Ö; Lista begrepp enligt hierarkin; Hierarki ; Lista begrepp och grupper enligt hierarki Motsatsen till Empiri innefattar filosofiska resonemang, uppställda teorier och liknande och betecknas som a priori. Då utgår man från en åsikt eller antagande som inte har undersökts eller är inte baserat på erfarenhet. Hur använder man empirisk forskning? Man kan säga att statistik är en renodlad form av empirisk forskning Filosofiska institutionen Stockholms universitet. 325 likes. Vi är landets största filosofiska institution och utbildar hundratals studenter varje år på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Vår..

 • Pampas marina till salu.
 • Bra in ear hörlurar 2017.
 • Karta över englands grevskap.
 • Cala mondrago mallorca.
 • Ogier wot.
 • Battle of israel.
 • Iof eventor.
 • Vandra på madeira 50 vandringsturer på madeira.
 • Eseltreiber schwiegershausen.
 • Köpa vin på nätet.
 • Shopping oskarshamn.
 • Flytta till england att tänka på.
 • Överraska gäster på bröllop.
 • Moms på uthyrning av konferenslokal.
 • Köpa silestone.
 • Sandzak albaner.
 • Yngsta syskonet smartast.
 • Evigt jul wermland opera.
 • Rum barn och pedagoger om möjligheter och begränsningar i förskolans fysiska miljö.
 • Studievägledare kau lärare.
 • Världens dyraste downhill cykel.
 • Pods meaning.
 • Jessica watson.
 • Kärlekslåt lyrics.
 • Namnetikett på rulle.
 • Jenny holmgren umeå.
 • Lieskaft trä.
 • Fågelräkning 2017 resultat.
 • Fullmakt vid andrahandsuthyrning.
 • Hallux rigidus träning.
 • Reddit fight streams.
 • Gehalt bauleiter strabag.
 • Bakterien pseudomonas urin.
 • Friedland dörrklocka.
 • Six senses ninh van bay.
 • Dålig andedräkt hundvalp.
 • Breuningerland sindelfingen öffnungszeiten.
 • Knuddels löschen.
 • Amerigo vespucci schiff.
 • Berufsschule steyr münichholz internat.
 • Fåglar som låter på natten.