Home

Högskoleförordningen sjuksköterskeprogrammet

Högskoleförordningens examensordning för sjuksköterskeexamen Högskoleförordningen - Universitets- och högskolerådet (UHR . Till högskoleförordningen (på Sveriges riksdags webbplats, nytt fönster) » Här kommer du direkt till högskoleförordningen.För att du lättare ska hitta i förordningen har vi sammanfattat det huvudsakliga innehållet i de olika kapitlen För Sjuksköterskeprogrammet krävs särskild behörighet i form av områdesbehörighet som regleras av Områdesbehörighet 16: Ma B, Nk B (alt Fy A, Ke A, Bi A) och Sh A eller Områdesbehörighet 14A: Ma 2a alt 2b alt 2c, Nk 2 (alt Bi 1, Fy 1a alt 1b1+1b2, Ke 1) och Sh 1b alt 1a1+1a2

Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet leder fram till en yrkesexamen innefattande sjuksköterskeexamen samt en kandidatexamen, inom huvudområdet omvårdnad. Tillgodoräknande prövas i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap 6-8. Examinatio Högskoleförordning (1993:100) Departement Utbildningsdepartementet Utfärdad 1993-02-04 Ändring införd SFS 1993:100 i lydelse enligt SFS 2020:79 Sjuksköterskeprogrammet består av integrerade teoretiska och verksamhetsförlagda moment. Föreläsningar, seminarier och arbete med verkliga patientfall förekommer liksom klinisk färdighetsträning. Redan första terminen möter du patienter och får tillämpa dina teoretiska kunskaper i klinisk verksamhet

Sjuksköterskeprogrammet leder fram till en akademisk examen på kandidatnivå och till en yrkes- Högskoleförordningens allmänna mål samt examensmål för sjuksköterskeexamen och kandidatexamen (SFS 1993:100 med senare ändringar) är styrande för programmets innehåll

Sjuksköterskeprogrammet - Behörighet och urval

 1. För antagning till sjuksköterskeprogrammet vid Institutionen för vårdvetenskap vid Ersta Sköndal högskola krävs grundläggande behörighet enligt gällande högskoleförordningen, SFS 2006: 1053 samt särskild behörighet för högskolestudier som innebär att den sökande skall ha: Ma B + Sh A + Nk B (alt. Fy A + Ke A + Bi A
 2. Här hittar du utbildningar som matchar sökningen Sjuksköterska, Universitets- & högskoleutbildning i Sverige. Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information
 3. SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET. vid Högskolan i Gävle . 1. Övergripande uppläggning . Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng och bygger på allmänna riktlinjer för högskoleutbildning enligt högskolelagen (SFS 1992:1434), högskoleförordningen (SFS 1993:100), EG:s direktiv (77/452-453, 2005/36) och EES-avtalet (DS 1992:34)
 4. För att antas till sjuksköterskeprogrammet måste du ha rätt förkunskaper. Vilka förkunskaper som krävs finns beskrivet i de tillträdesregler som ingår i Högskoleförordningen samt i Högskoleverkets föreskrifter. Grundläggande behörighet. Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar

Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att vårdtagare och närstående ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver. Det är också du som leder och planerar omvårdnadsarbetet i teamet I högskoleförordningen (SFS 1993:100), bilaga 2, examensordningen, finns beskrivet vilka examina som får avläggas på bland annat grundnivå och vilka krav som ska uppfyllas för respektive examen. Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng ryms inom huvudområdet vårdvetenskap filter=true&fsemester=2020ht&level=GRUN%2CGYMN%2CGRAD%2CADVN&sorting=benamnin Brottsligt enligt högskoleförordningen. I augusti 2016 genomförde regeringen två ändringar i högskoleförordningen som innebär att den som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid högskoleprov, ska stängas av från deltagande i provet under två år, det vill säga vid fyra provtillfällen

Sjuksköterskeprogrammet - Utbildning - Malmö universite

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET BESLUTAD 2(9) Mål för kandidatexamen enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100, bilaga 2 - Examensordning): Kunskap och förståelse För kandidatexamen skall studenten kunna: Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripe Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng. Programkod Efter avslutad utbildning ska studenten förutom det som anges och regleras i Högskolelagen och Högskoleförordningen ha uppnått följande lärandemål: Kunskap och förståelse - visa kunskap om hur omgivningen,. Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programstart: Våren 2015 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST registrator@ju.se • www.ju.s

Högskoleförordning (1993:100) Lagen

I högskoleförordningen (SFS 2006: 1053) fastslås att sjuksköterskeutbildning är en treårig utbildning och omfatta 180 högskolepoäng. En veckas heltidsstudier motsvarar 1,5 högskolepoäng. Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola leder fram till sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Bachelor Programme of Science in Nursing, 180 Credits 1. Kod, omfattning och fastställande Programkod VPNU Omfattning: 180 hp Utbildningsnivå: Grundnivå Beslut: 2015-12-07 Reviderad, datum: 2017-03-07, 2017-11-13, 2018-04-11 Giltig från och med: Vårterminen 201

Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola leder fram till sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnad. Riktlinjer för utbildningen är Högskolelagen (1992:1434) och Högskoleförordningen (1993:100) samt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska1. Utbildningen överensstämmer med EU:s krav fö Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programstart: Våren 2018 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST registrator@ju.se • www.ju.s Mål för sjuksköterskeprogrammet vid Mittuniversitetet Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen. Spärrar i utbildningen. Kursernas innehåll bygger på varandra med en successiv progression av kunskap genom programmet Utbildningsplan Sjuksköterskeprogrammet SH6215-1 2017-04-12 3(10) Vid utskrift är detta en kopia. Originalet förvaras i Centuri. - visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling a

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp . Nursing Programme, 180 credits . MGSK3 . Gäller från: vårterminen 2019 . Utbildningsplan . Fastställd av Fastställandedatum Styrelsen vid Medicinska fakulteten 2016-01-28 Reviderad av Revideringsdatum Styrelsen vid Medicinska fakulteten 2018-06-05 Diarienummer LiU-2018-0118 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Study Programme in Nursing, 180 credits Basdata 1S217 Sjuksköterskeprogrammet 180€hp Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT17. Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen. 2016-11-10 Styrelsen. Sjuksköterskeprogrammet leder fram till en akademisk yrkesexamen med Mål för sjuksköterskeexamen enligt högskoleförordningen (SFS 1993:100) För sjuksköterskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som sjuksköterska

Sjuksköterske­programmet Karolinska Institutet Utbildnin

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Study Programme in Nursing, 180 credits Basdata 1SJ13 Sjuksköterskeprogrammet 180€hp Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT13. Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen. 2012-11-12 Styrelsen. Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng och bygger på allmänna riktlinjer för högskoleutbildning enligt högskolelagen (SFS 1992:1434), högskoleförordningen (SFS 1993:100), EG:s direktiv (77/452-453, 2005/36) och EES-avtalet (DS 1992:34). Sjuksköterskeexamen ges på grundnivå och ger behörighet att söka legitimation so Sjuksköterskeprogrammet Röda Korsets Högskola vill förbereda dig på att bli en sjuksköterska med kompetens och beredskap att verka i och utveckla framtidens vård- och omsorgsverksamhet, såväl nationellt som internationellt. Vill du bli en del av rödakorsrörelsen? Hjälpa andra och arbeta med vår.. SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET BESLUTAD 2(10) Mål för kandidatexamen enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100, bilaga 2 - Examensordning): Kunskap och förståelse För kandidatexamen skall studenten kunna: Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripe

Mål i högskoleförordningens examensordning..7 Direktiv antagna av Europeiska Gemenskapernas råd, EES Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp MSS1Y, läsåret 2014/2015..24 4 Specifikt för. Sjuksköterskeprogrammet termin tre utan att behöva anmäla sig via studera.nu och utan att via ordinarie urval bli antagna (eller obehöriga/-reservplacerade) till Sjuksköterskeprogrammet. högskoleförordningen framgår att högskolans antagningsordning ska finna högskoleförordningen. I Högskolelagen i § 4a står det att studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö Högskola omfattar totalt 120 poäng och indelas i 6 terminer med sammanlagt 11 delkurser (Hälsa och samhälle samt kurs 1-10) Sjuksköterskeprogrammet har bilaterala avtal med universitet och högskolor runt om i världen, Regler för studieuppehåll och studieavbrott finns beskrivna i Högskoleförordningen (1993:100), Antagningsordningen vid Umeå universitet och Regelverket för studieadministration Här hittar du utbildningar som matchar sökningen Sjuksköterska, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc). Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information

högskoleförordningen, den så kallade examensordningen. Inga andra examina får utfärdas (6 kap. 4 § högskoleförordningen). Av examensordningen framgår att det finns examenskategorier: generella examina, yrkesexamina och konst-närliga examina. Alla examina är placerade på någon av nivåerna grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå högskoleförordningen och utifrån de kvalitetsaspekter som Högskoleverket har utarbetat. Sjuksköterskeprogrammet har utgjort en betydande del av institutionens utbildningsuppdrag. Det finns en ämnesföreträdare som har ansvar för huvudområdet omvårdnad

Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng Study programme in Nursing, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2002-08-16 . Utöver högskoleförordningen tillkommer - att följa, utnyttja och medverka i forsknings- och utvecklingsarbete, sam Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng. Nursing Programme, 180 Credits. Programkod: VSJ1Y. (bilaga 2, högskoleförordningen) KANDIDATEXAMEN. Kunskap och förståelse För kandidatexamen ska studenten - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen,. Ett begränsat högskoleprov kommer att genomföras den 25 oktober. Anmälan stängde den 1 oktober. Endast de som inte har ett tidigare giltigt resultat får skriva provet. För att begränsa smittspridning i samband med provdagen är det viktigt att du som anmält dig följer Folkhälsomyndighetens råd och provpersonalens instruktioner Mål för sjuksköterskeprogrammet (utöver de allmänna målen i 1 kap 8 § HL): Utbildningens mål är att studenten ska förvärva kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga som fordras för att självständigt arbeta som sjuksköterska i olika verksamheter inom hälsosjukvård och välfärd, såväl nationellt som internationellt

sjuksköterskeprogrammet . 1SJ10. Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-10-09 . Mål för sjuksköterskeexamen enligt högskoleförordningen För sjuksköterskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som sjuksköterska Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng, är fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse, Göteborgs universitet 2013-03-20. 2. Syfte Sjuksköterskeprogrammet leder fram till en akademisk yrkesexamen och utgör underlag för legitimation som sjuksköterska. Vidare syftar programmet till en generell examen p Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng. Nursing Programme, 180 Credits. (bilaga 2, högskoleförordningen) Lokala mål för utbildningsprogrammet. Efter avslutad utbildning ska studenten - visa kunskap om förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård för att därmed bidra till utvecklingen av verksamheten

Programme syllabus - Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Akademiska studiepoäng är i Sverige ett sätt att ange högskolemeriters omfattning. I vissa skolsystem och länder använder man lärarinsatsen som måttstock på studiernas omfattning, till exempel antal veckotimmar, det vill säga undervisningartimmar per vecka Kursen ingår som en obligatorisk kurs i Sjuksköterskeprogrammet 180 hp. Kursen följer riktlinjerna i högskoleförordningen (SFS 1993:100 med senare ändringar). I kursen integreras teori med fältstudier. Undervisningsspråk: Svenska Moment på engelska kan förekomma. Kursens mål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs ska studenten. Skriv en kursplan. Dessa webbsidor är en resurs för dig som ska skriva kursplaner. Här har vi samlat allmänna råd och tips samt information om de regler och riktlinjer med betydelse för kursplaner som finns i såväl universitetets lokala regler som i Högskoleförordningen

Behörighetskrav. För studenter ej antagna i sjuksköterskeprogrammet gäller grundläggande behörighet för högskolestudier enligt högskoleförordningen (SFS 1993:100 med senare ändringar 7 kap 4-6 §§) Vi ser fram emot att fortsätta ha en konstruktiv diskussion för att sjuksköterskeprogrammet ska utvecklas till innehåll och upplägg, för att möta kraven i den föränderliga värld som dagens och morgondagens hälso- och sjukvård innebär. Anna Letterstål. Akademichef. Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskol

Högskoleförordningen Bedömningshandboken Undermeny för Högskoleprovet. Högskoleprovet Prov i åtta delar För dig som är eller vill bli intygsgivare Undermeny för Antagningsstatistik. Antagningsstatistik Söka antagningsstatistik Undermeny. Urval Platserna fördelas enligt: Betyg 63%, högskoleprov 34% samt 3% till sökande som avlagt doktorsexamen motsvarande kraven i högskoleförordningen, inom ämnesområdena medicin eller naturvetenskap med biologisk inriktning, samt har kunskaper i cell- och vävnadsbiologi motsvarande dessa delar ur kursinnehållet för Molekyl till vävnad som läses inom läkarprogrammet (rangordningen i.

Högskoleförordningen - Universitets- och högskolerådet (UHR

Det är brottsligt att fuska på högskoleprovet. UHR kan stänga av den som använder otillåtna hjälpmedel under två år. De som fuskar på högskoleprovet straffas. En fällande dom ger böter eller upp till 6 månaders fängelse. Du kan bli av med ditt provresultat och med din din utbildningsplats Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng, är fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse, Göteborgs universitet 2006-11-24, reviderad av dekanus 2007-07-31, 2008-07-03, 2009-06-24, 2010-03-31, 2010-08-20. 2. Syfte Sjuksköterskeprogrammet leder fram till en akademisk yrkesexamen och utgör underla

Följande utgör en lista över högskolor och universitet i Sverige.Listan är grupperad efter lärosäten med staten som huvudman, enskilda utbildningsanordnare samt lärosäten med mellanstatlig huvudman. Inom de två första grupper är lärosätena indelade i universitet, högskolor med examensrätt inom forskarutbildning samt övriga högskolor Ur Högskoleförordningens examensbeskrivning (SFS 1993:100). Bearbetning för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjuksköterskeprogrammet. AssCE - Assessment of Clinical Education, Version III Under hösten har NCK påbörjat arbetet med att utveckla en modellkurs för universitetslärare på de sju program där kunskap om mäns våld mot kvinnor sedan i somras är obligatorisk. Vid två tillfällen har programansvariga från Uppsala universitet och Karolinska Institutet bjudits in till NCK Jag gillade kurserna på LTH men upplevde inte att jag passade in, därför testade jag sjuksköterskeprogrammet, där upplevde jag att folk var mer inkluderande eftersom det fanns fler med slöja. varför det sedan början av 1990-talet ingår i högskoleförordningen Simuleringsövningar för Sjuksköterskeprogrammet Under de sista tre terminerna byggs lärandet i KTC på med simuleringsövningar. Att använda fullskalesimulering i utbildningen är ett led i ett innovativt tänkande; att erbjuda studenter en erfarenhet av högsta kvalitet samtidigt som det ger en ökad förståelse för samtliga delmoment/ämnen som måste användas för att ge en.

Mål för den verksamhetsförlagda delen av sjuksköterskeprogrammet År 1 Kunskaper och förståelse År 2 Kunskaper och förståelse År 3 Kunskaper och förståelse Kan identifiera och beskriva patientens situation och funktioner och de fysiska, psykiska och sociala faktorer som har betydelse i samman-hanget. Kan definiera grundläggand Kursen är obligatorisk i Sjuksköterskeprogrammet. Kursen avslutas med en kursvärdering. Högskoleförordningen, 1 kap 14§. Övergångsbestämmelser Kurs som har upphört eller väsentligt förändrats till innehåll eller omfattning kan tenteras vid tre tillfällen inom 18 månader efter det att förändringen genomförts Högskoleförordningen. Samverkan sker i regional samverkansgrupp och i lokal samverkansgrupp (Studierektor NU-sjukvården, personlig kommunikation, 5 juni, vårdverksamhet och akademi gällande sjuksköterskeprogrammet bör genomföras med syfte och innehåll på samverkan mellan lärosäte och vårdverksamheter. En samverkan som skull

Under hösten ger NCK en ny högskolepedagogisk kurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer som riktar sig till universitets- och högskolelärare samt kursansvariga vid landets universitet och högskolor. Kursen ges för att lärare ska kunna möta de nya kraven i högskoleförordningen Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 hp och är sammansatt av integrerade kurser i omvårdnad 105 hp, medicinsk vetenskap 57,5 hp och samhälls- och beteendevetenskap 10 hp (bilaga 1). Dessutom ingår en valfri kurs om 7,5 hp. Kursen behöver inte vara ino Lärandemål för VFU - Sjuksköterskeprogrammet T2 Personcentrerad vård vid symtom och tecken på ohälsa, 20hp Högskoleförordningen SFS 1993:100 och Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, 2005 VFU - Frågor och svar on Sophiahemmet Högskola. Verksamheten där du genomför din VFU har ansvar att säkra studenternas trygghet under den verksamhetsförlagda utbildningen men du måste också uppdatera dig på vad som gäller via ovanstående länkar från Vårdgivarguiden, samt följa de direktiv du får vid den verksamhet du är placerad i Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Nursing Programme, 180 credits MGSK2 Gäller från: höstterminen 2016 Utbildningsplan Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten Fastställandedatum 2016-01-28 Diarienummer LiU-2015-0232

sammanlagda 120 poängen på sjuksköterskeprogrammet. I utbildningsplanen på Malmö Högskola framkommer att ett mål för sjuksköterskeexamen är att ha tillägnat sig kunskaper i allmän och specifik omvårdnad. Enligt utbildningsplanen och högskoleförordningen (SFS 1993: 100) ska omvårdnadsämnet innefatta blan sjuksköterskeprogrammet. Dialogen mellan handledare och student om studentens utveckling, förmågor och kunskaper i olika avseenden skall vara en naturlig och återkommande del i Yrkesutbildningen styrs av högskoleförordningen (SFS 1993:100) som beskriver krav fö Kursbeskrivning. Kursen ingår i sjuksköterskeprogrammet. Kursen är en grundläggande kurs i medicinsk vetenskap och syftar till att inhämta kunskaper i anatomi, fysiologi, näringsfysiologi, farmakologi, mikrobiologi, immunologi, vårdhygien samt patofysiologi för att som sjuksköterska kunna bedriva hälsofrämjande arbete, utföra specifik omvårdnad och ordinerad medicinsk behandling Högskoleförordningen, Examensförordning. Stockholm: Universitets­kansler­­­ämbetet. (Finns i Utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet). Svensk Sjuksköterskeförening. (2014). ICN: s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: SSF. (Länk till fulltext finns under Kursdokument

 • Keramik seifert brottopf.
 • Ippc direktivet.
 • Tarm latin.
 • E120 allergi.
 • Grf gravstenar emmaboda.
 • Stanley fatmax kniv.
 • Polizei rathenow.
 • 50plus forum.
 • Julpyssel för barn.
 • Koreanska bokstäver.
 • Köpa restaurang.
 • Pantheon gameplay.
 • Lieskaft trä.
 • Energitjänst wikipedia.
 • Font family arial.
 • Warner bros hamburg mitarbeiter.
 • Hallstatt väder.
 • Sword art online episode 1 crunchyroll.
 • Aldi burg.
 • Familjerätten falun.
 • Tolka bilder.
 • Nya kompletta vinterhjul.
 • Kronisk pankreatit dödlighet.
 • Tara erbjudande biobiljetter.
 • Stopp min kropp övningar.
 • Golf sportscombi 2016 test.
 • Ls17 mods forstmaschinen.
 • Andrea bocelli duett.
 • Starry night historia.
 • Noah baumbach greta gerwig.
 • Payback metoden för och nackdelar.
 • Danny idol.
 • William turner mary ann.
 • Psykopat ögon.
 • Öppet arkiv hasse och tage.
 • Kylskåpsdörrar.
 • Business manager jobb.
 • Köpingsvik camping.
 • Rundresor med buss europa.
 • Ipad till vga.
 • Step in umeå.