Home

Delegationen mot segregation statsbidrag

Statsbidrag - Delegationen mot segregation - Delmo

Bidrag för att motverka och minska segregation på lokal och regional nivå. Under 2020 har Delegationen mot segregation haft i uppdrag att fördela cirka 82 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner och regioner samt ideella föreningar och stiftelser. Utlysningen för året är stängd sedan den 15 maj Delegationen mot segregation besöker Södertälje Den 16 oktober besöker Anders Kessling, direktör för Delegationen mot segregation, Södertälje kommun tillsammans med Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, och Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister Delegationen mot segregation (Delmos) är en myndighet som har i uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation. Delmos ska bidra till att regeringens långsiktiga reformprogram för minskad segregation genomförs i samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, civila samhället, forskare med flera Delegationen mot segregation (Delmos) har nu fattat beslut om statsbidrag för år 2020. Delmos fick in totalt 268 ansökningar om statsbidrag från kommuner och regioner samt ideella föreningar och stiftelser. Läsfrämjarinstitutet är en av 31 ideella föreningar och stiftelser som blivit beviljade medel. Statsbidraget avser Läsfrämjarinstitutets arbete i Södertälje och innebär att vi.

Delegationen mot segregation - Delmo

Delegationen mot segregation ska lämna en samlad redovisning av vilka som har fått bidrag och med vilka belopp enligt förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation samt enligt förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation (årligen i årsredovisningen) Information om statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation Kommittén om inrättandet av en Delegation mot segregation (Ku 2017:01) fördelar medel för att förbättra situationen i socialt utsatta områden genom att motverka och minska segregation och bryta strukturella segregationsmekanismer 8 § Delegationen mot segregation ska begära de andra handlingar och uppgifter som delegationen anser sig behöva för prövning av ansökan. 9 § Om sökanden inte lämnar in de handlingar och uppgifter som följer av 7-8 §§ ska Delegationen mot segregation ge sökanden möjlighet att komplettera ansökan. Fördelningen av bidra Delegationen mot segregation har nu fattat beslut om statsbidrag för år 2020. Syftet med bidragen är att stödja arbetet mot socioekonomisk segregation, och myndigheten har fått in många ansökningar i år. I år fick Delmos totalt in 268 ansökningar om statsbidrag från kommuner och regioner samt ideella föreningar och stiftelser

Stort intresse för årets statsbidrag mot segregation mån, jun 15, 2020 11:01 CET. Delegationen mot segregation har nu fattat beslut om statsbidrag för år 2020. Syftet med bidragen är att stödja arbetet mot socioekonomisk segregation, och myndigheten har fått in många ansökningar i år Delegationen mot segregation har nu fattat beslut om statsbidrag för år 2020. Syftet med bidragen är att stödja arbetet mot socioekonomisk segregation, och myndigheten har fått in många ansökningar i år Det nya statsbidraget . Det nya statsbidraget innebär att det under 2018 kommer att betalas ut 53 miljoner kronor och från och med 2019 och framöver 75 miljoner kronor årligen. Bidragen kommer att fördelas av Delegationen mot segregation (Delmos). Delegationen mot segregations webbplat

Delegationen mot segregation - Regeringen

Statsbidrag av Delmos beviljat - Läsfrämjarinstitute

 1. ska segregation 2017 Sökande Bidragets användning Belopp kr Alvesta kommun Utbilda gruppledare i ett föräldrastödprogram
 2. Uppdrag att förbereda överföring av uppgift till Delegationen mot segregation Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att förbereda överföring av uppgiften att handlägga ärenden om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden till Delegationen mot segregation (Delmos) den 1 januari 2019
 3. ska och motverka segregation i kraft. Bidragen ad
 4. 6 § Delegationen mot segregation prövar frågor om bidrag enligt denna förordning. Förordning (2017:1084). 7 § En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ges in till Delegationen mot segregation. Ansökan ska innehålla uppgifter o

Uppdrag - Delegationen mot segregation - Delmo

 1. ska social och ekonomisk segregation. Här kan du läsa om våra Delmos-projekt
 2. Delegationen mot segregations utlysning av statsbidrag för 2020 är nu igång. Kommuner och regioner samt ideella föreningar och stiftelser kan söka sammanlagt upp till 82 miljoner kronor. Delegationen mot segregations utlysning av statsbidrag för 2020 är nu igång
 3. ska och motverka segregation på lokal och regional nivå. GR har beviljats 300 000 kronor för att genomföra en kartläggning, behovsanalys och ta fram en plan. I ett nästa steg kommer det att vara möjligt att söka ytterligare medel för att.
 4. Statsbidrag ger 2 miljoner till satsning mot segregation. Pengar som ska användas för att motverka segregation och finansiera uppstarten av all kommer från Delegationen mot segregation
 5. ska och motverka segregation i samhället och förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden. Del
 6. Moderaterna, KD och SD kommer senare i dag att besluta att Delegationen mot segregation läggs ned. Det är oklart vad som ska hända med de utlovade statsbidragen till 32 kommuner för att få fler i arbete, bättre skolor och tryggare bostadsområden

Ideella föreningar och stiftelser - Delmo

Delegationen mot segregation, Tillväxtverket, Skolverket, Socialstyrelsen, Polismyndigheten . RIKTADE STATSBIDRAG FÖR SOCIOEKONOMISKT UTSATTA OMRÅDEN 4.3 Statsbidrag för att motverka segregation och öka skolans likvärdighet 63 4.4 Sammanfattande iakttagelser 71. 5 Slutsatser 72 Därefter följde kommentarer från Anders Kessling, direktör för Delegationen mot segregation, och Malin Quick Oljelund, statssekreterare på Finansdepartementet. Webbinariet avslutades med en paneldiskussion. Webbinarium. Se webbinariet om statsbidrag för socioekonomiskt utsatta områden. Läs referatet från webbinarie

Förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella

 1. 2018-07-06. RFS har beviljats statsbidrag från Delegationen mot segregation, Delmos, för att i en pilotkommun kartlägga och planera för hur de lagreglerade frivilliguppdragen kan användas för att motverka segregation, stärka resurssvagas kontaktnät och öka inkludering
 2. 13 § Tillväxtverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning, efter att ha gett Delegationen mot segregation möjlighet att yttra sig. Överklagande . 14 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2018:151 1. Denna förordning träder i kraft den 19 april 2018. 2
 3. ska och motverka segregation i Järfälla kommun

15 § Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet. 16 § Bidraget betalas ut av Delegationen mot segregation. Redovisning 17 § Den som har beviljats bidrag ska vid den tidpunkt som angetts i beslutet redovisa till Delegationen mot segregation hur medlen använts Riksrevisionen leds av en riksrevisor som utses av riksdagen. Riksrevisorns oberoende ställning är grundlagsskyddad heten Delegationen mot segregation (Delmos) inrättades den 1 januari 2018. 9 Ytterligare ett led i att garantera långsiktigheten i arbetet är denna strategi. Även i arbetet med att utarbeta strategin har regeringen inhämtat synpunk- ter från ett urval av berörda aktörer. I februari. 1 § I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till kommuner och regioner, med syfte att minska och motverka segregation. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2019:1128). Syftet med bidraget. 2 § Syftet med bidraget är att bidra till en sektorsövergripande samordning av arbetet med att minska och motverka segregation på lokal och.

Särskild satsning på 32 kommuner - Delmo

 1. ister Åsa Lindhagen med Anders Kessling, direktör Delegationen mot Segregation. Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet. Åsa Lindhagen och Anna Ekström tillsammans med Kulmiye Abdiaziz, ansvarig för Älskade barn och Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande i Haninge
 2. Uppsala kommun har beviljats 2,7 miljoner i statsbidrag från Delegationen mot segregation, Delmos. Medlen ska användas för att höja kunskapsnivån och ta fram analysmetoder för ökad inkludering
 3. Paraplyorganisationen Hela ideella har beviljats 2,09 miljoner i statsbidrag från Delegationen mot segregation, Delmos Medlen ska användas för att under 2020 till 2021 starta upp all-aktivitetshus i Landskrona. - Det känns väldigt roligt att Hela ideella får stöd att utveckla all-aktivitetshus för och med föreningar i Landskrona; det är en dröm vi haft sedan Hela [
 4. Delegationen mot segregation ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen

Om oss - Delmos - Delegationen mot segregation - Delmo

delegation mot segregation Ku 2017:01 Segregation En bild av läget i landets kommuner inför inrättandet av Delegationen mot segregation . 2 (53) 3 (53) Sammanfattning Kommittén för inrättande av en delegation mot segregation har mellan augusti 5.4 Fördelning av statsbidrag. Tierp fortsätter få statsbidrag för att minska segregation Uppdaterad 3 augusti 2020 Publicerad 3 augusti 2020 Tierp har fått en halv miljon kronor av delegationen mot segregation

Delegationen mot segregation kommer att kunna stödja Uddevalla kommun i sitt arbete med att bryta segregationen genom att tillföra ny kunskap och belysa de bakomliggande strukturella faktorer som leder till segregation, säger Johan Rundström, projektsamordnare arbetsmarknadsavdelningen överföring av uppgift till Delegationen mot segregation Uppdraget Regeringen uppdrog å t Tillvå xtverket den 14 juni 2018 ått fo rberedå o verfo ring åv uppgiften ått håndlå ggå å renden om ståtsbidråg till kommuner med eftersåttå områ den till Delegåtionen mot segregåtion den 1 jånuåri 2019 Delegationen mot segregation får fördela statsbidrag enligt förordningen (2017:848) om statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation Delegationen mot segregation (Delmos) har den 12 juni 2020 beslutat att bifalla KC Kompetenscenters ansökan enligt förordning (2018: 119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att motverka och minska segregation. Medsökande organisationer är Malmö FF, FC Boost by Rosengård, Skånes Stadsmission och Hela Människan i Malmö. Malmö stad, genom arbetsmarknads- och.

Delegationen mot segregation och nedan angivna anslag. VERKSAMHET 2 Organisationsstyrning Uppdrag att förbereda avvecklingen av Delegationen mot segregation Delegationen mot segregation ska förbereda avveckling av myndigheten så att den kan upphöra den 31 december 2019 mot bakgrund av riksdagens beslut (rskr. 2018/19:107) 18 § Delegationen mot segregation ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått bidrag och med vilka belopp. Myndigheten ska dessutom senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad utbetalade bidrag har använts till och, när det är möjligt, ge en samlad bedömning av statsbidragets resultat i förhållande till.

Delegationen mot segregation har till uppgift att främja samverkan, bygga och sprida kunskap och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet är att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar och motverka strukturella orsaker till segregation Delegationen mot segregation får fördela statsbidrag enligt förordningen (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation och enligt förordningen (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation. 4:2 Delegationenmotsegregation(Ramanslag Välkommen till Växjö kommuns officiella webbplats med information och service för invånare, företagare och besökare 8 § Delegationen mot segregation ska begära de andra handlingar och uppgifter som delegationen anser sig behöva för prövning av ansökan. 9 § Om sökanden inte lämnar in de handlingar och uppgifter som följer av 7-8 §§ ska Delegationen mot segregation ge sökanden möjlighet att komplettera ansökan

Regleringsbrev 2020 Myndighet Delegationen mot segregation

Just nu pågår en utlysning av statsbidrag för att minska och motverka segregation. Hur kan kommuner och regioner respektive ideella föreningar och stiftelser använda statsbidraget mot bakgrund av.. Delegationen mot segregation är en statlig myndighet med uppdraget att bidra till att minska och motverka social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå. Myndigheten ska främja ökad samverkan mellan myndigheter, regioner, kommuner, organisationer inom civila samhället, näringsliv, forskare och andra relevanta aktörer Uppdrag att förbereda överföring av uppgift till Delegationen mot segregation Diarienummer: N2018/03648/RTS Publicerad 27 juni 2018 Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att förbereda överföring av uppgiften att handlägga ärenden om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden till Delegationen mot segregation (Delmos) den 1 januari 2019 Den nya myndigheten Delegationen mot segregation har till uppdrag att främja samverkan, bygga och sprida kunskap och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet för myndigheten är att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation. Några av de aktörer som fått bidrag.

Delegationen mot segregation till Malmö mån, okt 15, 2018 11:00 CET. Delegationen mot segregation besöker den 16 oktober Malmö för att diskutera kommunens befintliga och framtida arbete mot segregation.Malmö är en av de 32 kommuner som har sökt särskilt stöd för att bryta den socioekonomiska segregationen och minska klyftorna Delegationen mot segregation är en statlig myndighet med uppdraget att bidra till att minska och motverka social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå. Myndigheten ska främja ökad samverkan mellan myndigheter, regioner, kommuner, organisationer inom det civila samhället, näringsliv, forskare och andra relevanta aktörer 15 § Delegationen mot segregation ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått bidrag och med vilka belopp.Myndigheten ska dessutom senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad utbetalade bidrag har använts till och, när det är möjligt, ge en samlad bedömning av statsbidragets resultat i förhållande till. Delegationen mot segregation till Filipstad ons, okt 31, 2018 12:37 CET. Delegationen mot segregation besöker den 1 november Filipstad för att diskutera kommunens befintliga och framtida arbete mot segregation. Filipstad är en av de 32 kommuner som har sökt särskilt stöd för att bryta den socioekonomiska segregationen och minska klyftorna

1 januari 2018 startades myndigheten Delegationen mot segregation. Myndighetens uppdrag består bland annat i att stötta kommuners och andra aktörers arbete att minska den segregation som redan idag finns, och samtidigt motverka att ytterligare segregation uppstår Statsbidrag mot segregation, fördelning Förslag till beslut 1. Kommunledningsförvaltningens förslag om hur 2019 års statsbidrag mot segregation (Delmos) ska fördelas godkänns. 2. År 2019 erhåller kultur- och fritidsnämnden maximalt 3 000 000 kronor av statsbidraget för insatser för Berga by. 3 Delegationen mot segregation (Delmos) administrerar statsbidrag för projekt som ska bidra till minskad segregation. Medlen går i huvudsak till kommuner och organisationer. Kristdemokraterna anser att arbetet med att bryta segregation kommer från att människor kommer i arbete, att elever klarar skolan och att utrikes födda lär sig svenska språket och blir sysselsatta

Video:

DELEGATIONEN . MOT SEGREGATION . YTTRANDE. DATUM DNR . 2019-10-31 2019-2.3.1-284 . ERT DNR. Ku Itu rdepa rte ment . Ku2019/01318/CSM . 103 33 Stockholm . Demokrativillkor fr bidrag till civilsamhället . Sammanfattning Delegationen mot segregation delar utredningens bild att statsbidrag till civilsamhället är en frmån Regeringen har genom åren infört ett stort antal riktade statsbidrag som direkt eller indirekt ska vara ett stöd till socioekonomiskt utsatta områden. Riksrevisionens granskning visar att dessa bör utformas mer strategiskt för att kunna göra nytta i den lokala offentliga kärnverksamheten

En delegation mot segregation har inrättats och från och med i år kan civilsamhället söka statsbidrag för insatser mot segregation. Vilken roll ska civilsamhället och Så hanterar studieförbunden Covid-1 Delegationen fördelar statsbidrag till kommuner för att utveckla samverkan om unga och nyanlända. Delegationen kan fördela statsbidrag genom öppna utlysningar eller riktade strategiska utvecklingsprojekt

Uppgiften skulle ha övergått till Delegationen mot segregation från den 1 januari 2019 - troligast sker det från 1 januari 2021. SFS 2018:152: Förordning om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner - fördela statsbidrag. Regioner Löpande. SFS 2018:1428: Förordning om myndigheters klimatanpassningsarbete. Företa Statsbidrag för arbetet mot sexuella trakasserier 2018/19. Stärk arbetet mot sexuella trakasserier och öka kompetensen inom sex- och samlevnadsundervisning i skolan. Statsbidrag för barn som inte är folkbokförda i Sverige 2020 Information om Socialstyrelsens statsbidrag, och e-tjänsten för att ansöka om statsbidrag. För dig som vill ansöka om statsbidrag och företräder en organisation, länsstyrelse, kommun eller region och vill ansöka om statsbidrag

Staten ger kommuner och regioner både generella och riktade statsbidrag. Generella statsbidrag ingår i SKR:s kommun- och regionvisa beräkningar av skatter och bidrag. De riktade bidragen utbetalas separat Kommittén för inrättandet av en delegation mot segregation utlyser statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation. Bidragen ska förbättra situationen i socialt utsatta områden genom att motverka och minska segregation och bryta strukturella segregationsmekanismer Delegationen mot segregation ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått bidrag och med vilka belopp. Myndigheten ska dessutom senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad utbetalade bidrag har använts till och, när det är möjligt, ge en samlad bedömning av statsbidragets resultat i förhållande till. Delegationen mot segregation fördelade även statsbidrag under 2018 och 2019. Bidragen är koncentrerade till områdena utbildning samt vård och omsorg. Riktlinjerna ersätter riktlinjer för statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet GD 2018:240, Adm 2018/171 Det är dock svårt att se att ett sådant trendbrott verkligen har ägt rum. Ännu 2019 finns minst 17 olika statsbidrag att söka hos Socialstyrelsen, Boverket, SKL, Delegationen mot segregation, Folkhälsomyndigheten och Migrationsverket. En mer detaljerad genomgång finns på SKL:s hemsida

Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och

Sveriges Kvinnolobby har blivit beviljade statsbidrag från Delmos (Delegationen mot Segregation) för att kartlägga och utreda insatser för att motverka segregation utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Kartläggningen kommer innehålla en behovsanalys och en plan för fortsatt arbete för att motverka segregation långsiktigt Mot den bakgrunden utlyser Dua nu statsbidrag (2020:2) för korta jobbspår innehållande i huvudsak utbildningsinsatser, hos arbetsgivare där akuta rekryteringsbehov finns. Vem kan ansöka? Bidrag kan sökas av kommuner som med Arbetsförmedlingen har en giltig lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten och/eller om fördjupad samverkan om nyanländas etablering 1 § I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till kommuner och regioner, med syfte att minska och motverka segregation. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning ().Syftet med bidraget. 2 § Syftet med bidraget är att bidra till en sektorsövergripande samordning av arbetet med att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå 5 § Bidrag får inte lämnas för sådana uppgifter som kommuner och landsting enligt lag eller förordning är skyldiga att utföra. Ärendenas handläggning: 6 § Delegationen mot segregation prövar frågor om bidrag enligt denna förordning. 7 § En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och lämnas in till Delegationen mot segregation. Ansökan ska innehåll

Stort intresse för årets statsbidrag mot segregation

Förordning (2017:848) om statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation. Denna förordning upphör enligt F att gälla den 6 april 2018.Angående övergångsbestämmelser, se F ().Utkom från trycket den 18 juli 201 Minska segregation i Linköpings kommun - ansökan till Tillväxtverket avseende särskilt statsbidrag Regeringens ambition med stödet är att varje kommuns arbete mot segregation ska utgå från lokala förutsättningar. Kommunen Isöker Iockså statsbidrag från Delegationen Umot segregation me Filipstad får nästan två miljoner kronor av Delegationen mot segregation som nu har fattat beslut om statsbidrag för år 2020. Syftet är att stödja arbetet mot socioekonomisk åtskillnad statsbidrag från Delegationen mot Segregation (DELMOS) i enlighet med förordning 2018:118 om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation samt förordning 2018:119 om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation

Statsbidrag av Delmos beviljat – Läsfrämjarinstitutet

Delegationen mot segregation - Cisio

Förordning (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden Departement Näringsdepartementet RSL Utfärdad 2018-03-15 Ändring införd SFS 2018:151. Ikraft 2018-04-19 Källa efter att ha gett Delegationen mot segregation möjlighet att yttra sig Förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation Departement Arbetsmarknadsdepartementet Utfärdad 2018-02-22 Ändring införd Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2019-04-15: Inledande bestämmelse

Delegationen mot segregation besökte Uddevalla - UddevallaLFI – Läsfrämjarinstitutet

Stort intresse för årets statsbidrag mot segregation Tanaly

Referat - Hur bryter vi segregationen? en heldagskonferens i anslutning till inrättandet av Delegationen mot segregation Välkomna Konferensen inleds med att Kerstin Cassel, prorektor på Södertörns högskola, hälsar välkommen till högskolan, där även Delegationen mot segregation ska ha sina lokaler från och med den 1 januari 2018 Verksamhetsutvecklare på Delegationen mot segregation Stockholm, Sverige 272 kontakter. Gå med för att skapa kontakt. Delegationen Bedöma ansökningar av statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder som kan motverka eller minska segregation samt delta i arbetet med att ta fram en ny förordning och rigga en process för. Denna satsning, Tillsammans för inkludering, finansieras med hjälp av de riktade statsbidrag som 32 medelstora eller stora kommuner fått från den statliga myndigheten Delegationen mot segregation. Uddevalla får del av dessa statsbidrag på grund av de stora skillnaderna i livsvillkor mellan olika delar av vår kommun Inledande bestämmelser. 1 § I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser, med syfte att minska och motverka segregation. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Syftet med bidraget. 2 § Syftet med bidraget är att ge stöd till civilsamhället för långsiktiga åtgärder som bidrar till att minska och motverka.

Filipstad får pengar för att minska segregation - P4

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (A2014:06) Besöksadress: Karlavägen 100A, Telefon: 08-405 10 00, E-post: info@dua.s HELA ideella får statsbidrag från DELMOS för att starta upp all-aktivitetshus i Landskrona! Paraplyorganisationen HELA ideella har beviljats 2,09 miljoner i statsbidrag från Delegationen mot segregation, DELMOS. Medlen ska användas för att under 2020 till 2021 starta upp all-aktivitetshus i Landskrona 15 § Delegationen mot segregation ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 14 §. Förordning (2017:1084). Överklagande 16 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas Projektet finansieras till största del av ett statsbidrag från Delegationen mot Segregation (DELMOS), som beviljat kommunen ett bidrag på 1,8 miljoner. Projektet, med sitt fokus på sektorsövergripande samarbete, syftar till att skapa en ökad känsla av trygghet, en större känsla av samhörighet, och till att motverka segregationen i vår kommun, med fokus vår norra kommundel HELA ideella har 2020 sökt och fått statsbidrag från DELMOS (Delegationen mot segregation). För dessa medel planerar vi att starta upp all-aktivitetshus, etablera arbetsgrupper som samverkar för olika målgrupper, genomföra utbildningar med mera Samhällets aktörer måste ta ett gemensamt ansvar och arbeta med flera områden samtidigt för att komma åt segregationen. Det var ett centralt budskap när Delegationen mot segregation medverkade i..

 • Gant park hill svart.
 • Tokyobörsen idag.
 • Queen news of the world album cover.
 • Bayern munchen champions league wins.
 • Karamellsås till brylepudding.
 • Tårarna i halsen tjuvjakt tjej.
 • Eric cartman vater.
 • Ingvar hirdwall filmer och tv program.
 • Parkering trollhättan app.
 • Deutsche krant.
 • Branchio oto renalt syndrom.
 • Virka bok.
 • Öka ämnesomsättningen kosttillskott.
 • Sjukt nervös inför dejt.
 • Toluna bargeld.
 • Vårdcentralen kävlinge.
 • Blodtryck efter måltid.
 • Försenat bagage sas.
 • Pappers bunt.
 • Fråga om kvitto lag.
 • Norsk meteorolog.
 • Nissan e nv200 2018.
 • Ostara wicca.
 • Får inte ha pojkvän.
 • Https mobile mobilebet com sportsbook.
 • Ungdomsböcker topplista 2016.
 • Verwesung im sarg.
 • 80s movies.
 • Colin o'donoghue evan james o'donoghue.
 • Slipmus rusta.
 • Behandla tak.
 • Kräkningar slutet av graviditeten.
 • Uddeholm voestalpine.
 • Sommarlovsaktiviteter kungsbacka.
 • Frias på webbkryss.
 • Böcker inom psykologi.
 • Grå granit bänkskiva.
 • Myresjöhus smart.
 • Klisterbort textil.
 • Sjukt nervös inför dejt.
 • Kulturchef lön.